Bakalářský program Filosofie

 

Pro studenty 

 

Aktuální studenti oboru najdou informace o studijním plánu, státních zkouškách apod. zde.

 

Pro uchazeče o studium

 

Studijní program: Filosofie
Jazyk studia: čeština
Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Garant oboru: doc. Tomáš Hejduk, Ph.D.

 

 Termín podání přihlášek: 20. dubna 2023; Elektronická přihláška
 Dny otevřených dveří: On-line zde.

 

Co je filosofie?

Filosofie jako akademický obor se věnuje studiu základních otázek lidského bytí na světě. Ptá se po podstatě člověka, zkoumá vztah člověka a světa z různých perspektiv a táže se po možnosti poznat skutečnosti přesahující naše smysly. Zaměření oboru je tedy velice široké a rozmanité, na rozdíl od ostatních vědních oborů, které zkoumají předem danou oblast skutečnosti, se filosofie od počátku věnovala snaze porozumět celku skutečnosti.

K bližšímu porozumění filosofie nám může pomoci sama etymologie slova filosofie. Slovo filosofie pochází z řečtiny a vzniklo spojením dvou jiných slov – slovesa FILEIN neboli MILOVAT a podstatného jména SOFIA neboli MOUDROST. Proto se filosofie obvykle překládá jako láska k moudrosti. Akademická filosofie se snaží dát této lásce k moudrosti ukázněnou vědeckou podobu. Filosofii lze chápat jako soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka. Filosofie hledá odpovědi na věčné otázky po bytí (ontologické zkoumání), dobru (etické zkoumání) a pravdě (epistemologické zkoumání), které se vždy nějak dotýkají člověka a jeho bytí na světě. 

____________________________________________

(zpět)

 

Jak vypadá studium filosofie?

Filosofii lze na pardubickém pracovišti studovat na bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Bakalářský stupeň je zaměřen na získání celkového přehledu v široké oblasti filosofie, výchozí linkou jsou dějiny filosofie od antiky po 21. století, konkrétněji se jedná o studium hlavních směrů a osobností v rámci těchto okruhů: 

 • Antická filosofie
 • Filosofie středověku
 • Novověké myšlení 
 • Klasická německá filosofie
 • Fenomenologická filosofie
 • Analytická filosofie
 • Současné morální a politické myšlení 
 • Česká filosofie 

Magisterský stupeň studia je věnován dalšímu prohlubování a rozvíjení znalostí a schopností z předchozího stupně, studium je strukturováno systematicky, nikoli historicky, s důrazem na tyto oblasti:

 • ontologie a metafyzika
 • etika 
 • epistemologie 
 • politického myšlení 

Na katedře působí odborníci, kteří k uvedeným oblastem publikují studie a knihy. Studentům předávají své široké znalosti formou ucelených přednášek. Protože každé pochopení určité filosofické koncepce vychází k určitého filosofického díla, je druhým segmentem studia seminární práce s vybranými filosofickými texty. Vedle práce s textem si studenti osvojí schopnost artikulace myšlenek a zkoumání problému v živé diskusi. Cílem seminářů je rozvíjet vlastní myšlení a schopnost jasně formulovat myšlenky. Nedílnou částí studia jsou pak individuální konzultace nad vlastními seminárními či kvalifikačními pracemi.

____________________________________________

(zpět)

 

Co studiem filosofie získáš?

Studenti si v průběhu studia osvojí široké znalosti evropské duchovní kultury od antiky po současnost. Díky seminářům rozvinou schopnost kritického a systematického myšlení, argumentace a kultivované diskuse. Absolventi dokážou interpretovat složité myšlenkové, kulturní a společensko-politické koncepce. Tím získávají širší pohled na život a společnost. Díky tomu jsou schopni účinněji odolávat demagogii, populismu a manipulaci v současném spletitém světě. Stávají se tak možnými kritiky, interprety a komentátory veřejného života. 

Absolventi dále získají:

 • dobrou znalost angličtiny 
 • řadu zajímavých odborných kontaktů
 • schopnost vystupování ve veřejném prostoru
 • zkušenosti ze studia v zahraničí  

____________________________________________

(zpět)

 

Kdo tu učí?

Filosofickou část Katedry filosofie a religionistiky v současné době tvoří 10 interních vyučujících. Studenti filosofie mohou využít možnosti konzultovat svoji práci s kolegy z religionistické části katedry a se zaměstnanci mezinárodního výzkumného Centra pro etiku jako studium hodnoty člověka, případně s dalšími mezinárodními výzkumníky (výzkumníci významných mezinárodních projektů – Marie-Curie projekt WC-CULT, Marie-Curie projekt MIGHT). 

 

Ondřej Beran

Matej Cíbik 

Filip Grygar

Tomáš Hejduk

Petr Horák 

Jakub Jinek

Ondřej Krása

Kamila Pacovská

Aleš Prázný

Ondřej Sikora

____________________________________________

(zpět)

 

Jak na přijímačky?

Termín podání přihlášek: 20. dubna 2023

Elektronická přihláška zde. 

 

Přijímací řízení k studiu filosofie má formu ústního pohovoru. Uchazeč během něj představí motivaci, s níž se na obor filosofie hlásí. V další části uchazeč prokazuje schopnost diskuze o přečtené filosofické literatuře, jejíž seznam předkládá komisi při pohovoru. Důraz je kladen především na to, zda uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a je schopen formulovat jejich základní myšlenky. Důležitým kritériem je tedy kvalita porozumění textu, nikoli kvantita přečtených publikací. 

Obecné informace k přijímacímu řízení spolu s podrobnějším seznamem literatury jsou k dispozici zde.

____________________________________________

(zpět)

 

Studium se zaměstnáním

Filosofie se na naší katedře studuje ve formě prezenčního (denního) studia – to znamená, že studium není slučitelné se zaměstnáním s pravidelnou pracovní dobou na plný úvazek. Snížený pracovní úvazek s flexibilní pracovní dobou je se studiem slučitelný. 

Je však třeba mít na paměti, že studium filosofie vyžaduje vaši plnou pozornost a energii, proto se nemůže stát pouhým doplňkem k vašemu pracovnímu životu. 

____________________________________________

(zpět)