Pravidla pro vztahy mezi vyučujícími a studujícími

Pravidla pro vztahy mezi vyučujícími a studujícími

 

Katedra filosofie a religinistiky se aktivně hlásí k prevenci sexuálního obtěžování, genderově podmíněného násilí, zneužívání postavení či vlivu a k prevenci střetu zájmů.

V návaznosti na fakultní a univerzitní předpisy katedra nastavila jednoznačná pravidla pro vztahy mezi vyučujícími a studujícími, se kterými byli všichni členové katedry seznámeni. Zvláště pak upozorňujeme na neslučitelnost intimních vztahů s objektivním a nezaujatým přístupem vyučujících ke studujícím ve všech fázích studia (Bc., Mgr. i PhD.).

V případě, že intimní vztah mezi vyučujícím a studujícím vznikne, vyučující je povinen neprodleně nahlásit tento vztah vedoucímu katedry a okamžitě podniknout veškeré kroky k minimalizaci střetu zájmů.

Studující pak ujišťujeme, že pokud se na vedoucího katedry obrátí s podnětem, který se týká sexuálního obtěžování, genderově podmíněného násilí, zneužívání postavení a vlivu, střetu zájmů a podobných situací, vytvoříme bezpečné prostředí k nahlášení události, nabídneme odbornou psychologickou pomoc, důsledně podání prošetříme a budeme předcházet sekundární viktimizaci. KFR považuje porušování výše uvedených pravidel za vážné a v návaznosti na provedené šetření je připravena vyvodit organizační i personální důsledky.