Studium religionistiky

Pro studenty

 

Informace pro studenty k SZZK (státním závěrečným zkouškám) nalezneš ZDE.

 

Pro všechny bakalářské studenty religionistiky (i v případě dvouoboru) je otevřen nově založený studentský religionistický spolek AJIN. Více informací naleznete ZDE.

Pro uchazeče o studium

 

Studijní program: Religionistika 
Jazyk studia: čeština
Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Garant oboru: 

 

 Termín podání přihlášek: 21. dubna 2024; Elektronická přihláška
 Druhé kolo přijímacího řízení: bude oznámeno

 

Co je religionistika?

RELIGIONISTIKA JE ROZUMĚJÍCÍ VĚDA ZABÝVAJÍCÍ SE NÁBOŽENSKÝMI SYSTÉMY SOUČASNOSTI I MINULOSTI.

Religionistika učí snaze o bezpředsudečné, informované pochopení “cizího” či “odlišného” - tolik potřebné dovednosti v dnešním spletitém, globalizovaném světě.

V rámci každého náboženského okruhu religionistika zkoumá mj. mýty, rituály, symboly, narativy, zkušenostní dimenzi, etická pravidla, sociální organizaci nebo materiální odkazy.

O co jde religionistice?

NÁBOŽENSTVÍ PROSTUPUJE NEJPODSTATNĚJŠÍMI PROCESY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, ALE I KAŽDÉHO LIDSKÉHO ŽIVOTA.

Ve velké míře spoluutváří nejen běh času, sexualitu, vzdělanostní a ekonomické preference, vztah k narození a smrti, ale formuluje i kulturní kategorie jako naděje, vina, hanba anebo čest. Náš obor pak stále vytváří a zlepšuje schopnost vyznat se v náboženství jakožto sféře, která více či méně skrytě formuje nejcitlivější a nejdůležitější oblasti (a tabu) života lidí všech kultur, zemí, věku či pohlaví.

RELIGIONISTIKA SE SNAŽÍ ODHALOVAT A KOMENTOVAT FUNGOVÁNÍ A VNITŘNÍ LOGIKU TĚCHTO CELOSPOLEČENSKÝCH PROCESŮ.

Kde je náboženství, tam není daleko k postojům nadšení, odporu, konfliktu, reinterpretace, vymezování, touhy po reformě či po konzervování stávajícího stavu. Náboženské motivace či argumenty i v naší západní společnosti běžně ovlivňují veřejný život a mnohdy převažují nad ostatními lidskými zájmy a potřebami.

Proto je potřeba jim dobře porozumět. A o to jde u nás na religionistice v první řadě.

(zpět)

Jak vypadá studium religionistiky?

SEZNÁMÍME TĚ S NÁBOŽENSKÝMI SYSTÉMY MINULOSTI I SE SOUČASNÝM NÁBOŽENSKÝM ŽIVOTEM.

Ale rovněž Tě naučíme rozumět novým náboženským hnutím a současné alternativní spiritualitě.

Za pomoci různých teoretických přístupů se zaměříme na zkoumání náboženských jevů, které jsou významné pro fungování moderní společnosti, například:

 • iniciační rituály a veřejné slavnosti
 • mýty včetně fake news
 • lidová spiritualita
 • role násilí v náboženských systémech

Budeme společně hledat odpovědi na otázky, jako jsou:

 • Jak na nás fungují mýty dávné i současné?
 • Odkud se bere velká moc rituálů?
 • Jak tuto moc současná společnost využívá a proč jsou dnes tak populární iniciační rituály?
 • Mají fake news mytické rysy?
 • Jak poznáme nábožensky motivovanou výpověď?
 • Může být násilí integrální součástí náboženských systémů?

Kdo vstoupí do prostoru religionistiky, tomu se otevírá prostor pro vlastní tvůrčí výzkum do obzvlášť velké šířky a hloubky. Díky tomu se můžeš soustředit na neobvykle rozsáhlou řadu témat, použít řadu přístupů, nebo je dokonce sám/sama experimentálně modifikovat:

 • můžeš se věnovat nejnovějšímu vývoji náboženských jevů v naší západní sekularizované společnosti a informovaně tak komentovat současné dění
 • můžeš přicházet s novými pohledy na zdánlivě již známé jevy, např. postavit aspekty „domácího“ křesťanství do světla nad-kulturního křesťanského dialogu
 • můžeš vydobýt na textech známých již po tisíciletí jejich dosud nevydané záhady

A díky nízkému počet studentů religionistického studijního programu budeme moci Tvému úsilí a zájmu opravdu věnovat pozornost.

(zpět)

Co studiem religionistiky získáš?

Religionistické vzdělání buduje dnes obzvlášť potřebnou SCHOPNOST PŘESNĚ CHÁPAT SLOŽITÉ MYŠLENKOVÉ KONSTRUKCE I “IRACIONÁLNÍ” SYMBOLICKÉ SYSTÉMY, vyhodnocovat jejich slabá a silná místa a chápat jejich vnitřní logiku.

Religionistika učí snaze o bezpředsudečné, INFORMOVANÉ POCHOPENÍ “CIZÍHO” ČI “ODLIŠNÉHO” - tolik potřebné dovednosti v dnešním spletitém, globalizovaném světě. Tyto znalosti Ti umožňují rozvíjet na teoretické i praktické rovině fungování mezináboženské a mezikulturní spolupráce.

Kromě specificky religionistických znalostí studiem DÁLE ZÍSKÁŠ:

 • dobrou znalost angličtiny
 • základy odborného překladu
 • obeznámenost s různými typy informačních zdrojů a vyhodnocování jejich relevance (information management)
 • znalost práce s granty a grantovými žádostmi
 • dobré argumentační schopnosti a schopnost vystupování ve veřejném prostoru

(zpět)

Kdo tu učí?

Religionistickou část Katedry filosofie a religionistiky v současné době tvoří 5 akademiků.

Naši studenti mohou těžit rovněž z možnosti konzultovat svoji práci s kolegy z filosofické části katedry a se zaměstnanci mezinárodního výzkumného Centra pro etiku jako studium hodnoty člověka.

Lucie Valentinová

Lucie Valentinová se zabývá religionistickou teorií: jak to, jakým způsobem náboženské a kulturní fenomény zkoumáme, ovlivňuje způsob, jakým je interpretujeme.

Na příkladu mínójské Kréty doby bronzové se zabývá problémem, jak religionisticky interpretovat kulturu bez rozluštěných písemných záznamů.

Při zkoumání vlivu této civilizace na archaické řecké myšlení si klade otázku, skrze jaká další média kromě textů, příběhů a rituálů se kulturní vliv může šířit – a to nejen ve společnostech archaických, ale i moderních. Podrobný životopis a akademické působení.

 

 

Jan Rokyta

Jan Rokyta za své hlavní badatelské téma považuje vztah náboženství a násilí.

Historicky se zabývá zejména dějinami křesťanství v 15. století, a to husitstvím, včetně problematiky pacifismu a legitimity války. Dále se věnuje středověké a raně novověké filosofii a teologii s ohledem na způsob, jakým normovaly násilí, válku nebo otroctví a různé podoby kolonialismu.

Od této problematiky postupně přechází k obecnějším a současným problémům vztahu náboženství a násilí, zejména motivace jeho ospravedlnění a použití. Podrobný životopis a akademické působení.

 

 

 

František Novotný

František Novotný se zabývá křesťanstvím ve středověku, zejména tématem náboženské představivosti a utváření mýtů na pomezí učené a lidové kultury.

Věnuje se středověkým představám o mocnostech zla a jejich působení na tento svět, které sehrávaly důležitou roli při pronásledování středověkých kacířů a později při čarodějnických procesech. Ve svém výzkumu kombinuje důraz na detailní znalost historických pramenů s teoretickými přístupy kulturní antropologie.

Právě antropologický přesah zkoumaných témat jej přivedl i k problematice současných fake news a konspiračních teorií ve veřejném prostoru. Podrobný životopis a akademické působení.

 

 

František Válek

František Válek se věnuje náboženství starověkého Předního východu, zejména oblasti starověké Sýrie v pozdní době bronzové. Starověký materiál se pokouší nahlížet především skrze teoretické přístupy pramenící z antropologie náboženství.

Ve své disertaci, na které právě pracuje, se věnuje náboženství starověkého Ugaritu. Zajímají ho především způsoby, jakými zde náboženství prostupovalo do různých sfér osobního, společenského i politického života.

Mimo starověký Přední východ se věnuje také oblasti Digital Humanities. Podrobný životopis a akademické působení.


 

(zpět)

Jak na přijímačky?

K přijetí ke studiu religionistiky NENÍ NUTNÉ SKLÁDAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, pokud počet přihlášených nebude překračovat kapacitu oboru.

V takovém případě byste byli pozváni k ústním přijímacím zkouškám – při rozhovoru s vámi nás bude zajímat především vaše motivace ke studiu.

Pokud přinesete seznam přečtené literatury, může další rozprava vycházet z něj.

Obecné informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici ZDE.

(zpět)

Studium se zaměstnáním

Chápeme, že většina studentů se dnes během vysokoškolského studia musí částečně či někdy i zcela samostatně živit.

Religionistika se u nás studuje ve formě denního studia – znamená to, že nemůžete chodit do zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou na plný úvazek.

SNÍŽENÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK S FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBOU JE SE STUDIEM SLUČITELNÝ.

Studium se však nemůže stát jen doplňkem k vašemu pracovnímu životu – musíte mu věnovat svůj plný zájem, pozornost a energii.

(zpět)