Studium filosofie

 

Katedra filosofie a religionistiky realizuje následující programy v oboru filosofie:

 

 

Během studia filosofie se studenti seznámí s hlavními filosofickými problémy zejména v oblasti etiky, výchovy, politiky a vědy a s dějinami myšlení od antiky až po současnost. Důraz je kladen zejména na následující dějinné a tematické okruhy: antická filosofie, filosofie středověku, novověké myšlení, kontinentální a analytická filosofie 20. století, etika a filosofie výchovy, politické myšlení, logika a teorie argumentace. K hlavním metodologickým přístupům rozvíjeným na katedře náleží sokratická tradice, filosofická komeniologie, hermeneutika, fenomenologie a analytická filosofie.

Studenti jsou vedeni k soustavnému a pojmově přesnému promýšlení ústředních otázek lidského poznání, životního určení a směřování; k tomu je dodnes nejosvědčenější cestou důkladná práce s textem, zejména v seminářích. Vzhledem k tomu, že v mnohých oblastech společenského života se dnes stále intenzivněji prosazuje specializace, ukazuje se naléhavé a nezbytné rozvíjet schopnost hlubšího myšlenkového zakotvení se zřetelem k životnímu celku – to je tématem filosofie.

**********

O vznik katedry filosofie na FF UPCE se zasloužil prof. Radim Palouš (1924–⁠2015) a doc. Aleš Prázný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Radim Palouš byl mluvčí Charty 77 a první porevoluční rektor Karlovy univerzity.