Mgr program "Filosofie" (Čj)

 

Informace pro studenty (magisterská práce, státní závěrečné zkoušky) jsou k dispozici zde. 

 

Pro uchazeče o studium

 

Studijní program: Filosofie 6101T004
Jazyk studia: čeština
Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr. 
Garant oboru: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

 

 Termín podání přihlášek: 30. dubna 2023; Elektronická přihláška
 Dny otevřených dveří: On-line zde.

 

Proč studovat u nás? 

Absolventi magisterského studia získají v návaznosti na obecný přehled poskytnutý v bakalářském stupni důkladnější znalosti o vybraných filosofických problémech a důkladnější schopnosti interpretační – kursy jsou zaměřeny na konkrétní problémy a díla, v nichž jsou položeny myšlenkové a strukturní základy moderní společnosti a věd. V tomto kontextu budou schopni osvojovat si další poznatky a prohlubovat analytickou reflexi základních tendencí přítomnosti (především v souvislosti s politikou, mravním a právním rámcem přítomnosti, vědou a kulturou).

Již tradičně jsou absolventi filosofických disciplín jedni z nejúspěšnějších, pokud jde o uplatnění na trhu práce. Souvisí to s tím, že studium filosofie vede studenta nejen k analytické práci s textem a argumentem, ale též obecně k systémovému myšlení a analýze základů společnosti a kultury, včetně jejich vývojových potenciálů. Absolventi získají schopnost analyzovat velmi abstraktní texty (a to i cizojazyčné), abstrahovat z nich poznatky a zároveň s nimi synteticky pracovat ve vztahu ke konkrétním problémům přítomnosti. Předpokládaným uplatněním absolventů jsou všechny oblasti společnosti, které se dotýkají správy a předávání hodnot uplatňujících se především v politice a společenském dění.

Protože se společnost nebývale vyvíjí a současné trendy ohlašují nové situace, v nichž bude třeba základní orientace, jeví se filosofie jako dynamický obor; připravuje studenty k jejich praktickému zvládání, a to v rámci pozice, kterou filosofie v rámci rozvinuté kultury moderních společností nikdy neztratila.

____________________________________________

(zpět)

 

Jaké jsou možnosti uplatnění absolventů? 

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání

Předpokládaným uplatněním absolventů je zejména působení v oblasti vzdělávání a kultury, na univerzitách a vládních i nevládních organizací věnujících se rozsáhlé sociálně-právní problematice. Nejnadanější studenti budou pokračovat v doktorském studijním programu. Mohou se potom uplatnit v redakcích novin, časopisů, e-žurnálů, ve vědě, politice, v úřadech státoprávního charakteru, ve školství, ať už v jeho teoretické či praktické oblasti – prostě všude, kde se pracuje s textem – mluveným či psaným. Tím, že obor kultivuje samostatné myšlení a uchovává povědomí o základech otevřené právní a demokratické společnosti, napomáhá významně k jejímu rozvoji a zachování.

____________________________________________

(zpět)

 

Jaké jsou požadavky k přijetí do studia? 

Termín přihlášky: 30. dubna 2023

Elektronická přihláška zde. 

 

Ke studiu může být přijat pouze uchazeč, který je absolventem bakalářského studia ve studijním programu filosofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium bakalářského studia v jiném studijním programu.

Forma a podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška má formu motivačního pohovoru v českém/slovenském jazyce. Uchazeč v rámci pohovoru představí motivaci, s níž se na obor filosofie hlásí. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na filosofii zajímá, jaký typ filosofie ho v předchozím studiu zaujal a co od studia očekává.

Motivační pohovor může být také veden nad seznamem odborné literatury, který uchazeč může komisi při pohovoru předložit.

Způsob hodnocení výsledků

Uchazeč může obdržet maximálně 100 bodů, přičemž minimální počet bodů pro přijetí je 20. Podle počtu dosažených bodů je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 25 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.

Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu

 

Další informace včetně pravidel přijímacího řízení a elektronické přihlášky naleznete zde.

____________________________________________

(zpět)