Tutoring

Tutoring pro studenty prvního ročníku

Tutoring je doplněk studia, v rámci něhož starší studenti Mgr. a PhD. studia (tzv. tutoři) pomáhají nově nastoupivším studentům (tzv. tutorčatům) s přechodem na vysokou školu a na vysokoškolský způsob práce. Každý student prvního ročníku si během úvodní schůzky pro prváky vybere jednoho tutora či tutorku, s nimiž bude během prvního semestru v kontaktu. Neformální rámec vztahu mezi tutorem a tutorčetem napomáhá předcházení různým obtížím spojeným se studiem, stejně jako jejich hladšímu překonávání či jejich komunikaci směrem k vyučujícím. Studenti mohou využít zkušenosti starších kolegů a naopak tutoři jsou často schopni porozumět svým mladším kolegům lépe než jejich vyučující. Systém tutoringu doplňuje propedeutické předměty prvního ročníku a spolu s nimi pomáhá překonat rozdíly v dosavadním vzdělání a zkušenostech nastoupivších studentů. Zároveň starším studentům poskytuje možnost vyzkoušet si „pedagogickou“ roli a získat zkušenosti s vedením mladších studentů, které mohou využít ve svém následném zaměstnání. 

Důležitou součástí tutoringu je pomoc s nácvikem psaní seminárních prací, které tvoří hlavní výstup vysokoškolské práce, s nímž se studenti na středoškolské úrovni seznámí jen výjimečně. Je to dovednost, která se získává praktickým nacvičováním a která vyžaduje osobní konzultace a intenzívní zpětnou vazbu přesahující časové možnosti vyučujícího. Zásady psaní seminárních prací, práce s literaturou a citacemi jsou probírány v rámci příslušného kurzu (FIPR), v němž také vyučující (odborný garant) zadává písemné úkoly vedoucí k jejich nácviku. Tutoři pak hrají roli jakýchsi pedagogických asistentů: zpracované úkoly s tutorčaty individuálně konzultují, poskytují jim zpětnou vazbu a případně doporučí jejich přepsání. Písemných úkolů je zpravidla 4-5 za semestr: 2-3 krátká shrnutí a 2 seminární práce, jedna kratší, druhá delší. Úkoly se týkají filosofických textů, jejichž četba a detailní analýza je součástí kurzu.

Tutoři jsou vybráni katedrou na základě studijních výsledků a zkušeností. Noví tutoři procházejí zaškolením, většina tutorů však již zkušenosti s tutorováním má. Garantující vyučující se s tutory pravidelně schází, diskutuje s nimi vzniklé obtíže a dozírá na vyrovnanost uplatňovaných měřítek.