Bakalářské studium

Charakteristika oboru

Bakalářské studium filosofie se zaměřuje na klasická filosofická témata se zřetelem k morální filosofii a k politickému myšlení, stejně jako k otázce výchovy a vzdělání v euroamerické společnosti.


Charakteristikou oboru je zvládnutí myšlenkových základů této vzdělanosti, a tudíž rozvoj orientace a vlastního kritického myšlení. Prvním předpokladem přitom je seznámení posluchačů s dějinami filosofie, se zaměřením na vznik a konstituci moderní vzdělanosti a individuality, morální filosofii, filosofii výchovy a politickou filosofii. Kritické myšlení by studenti měli rozvíjet nejen v diskusi jednotlivých systematických problémů ve vztahu k jejich vzniku v dějinách filosofie, ale i vzhledem k jejich místu v současném společenském a duchovním dění.

Studijní obor je také zaměřen na české myšlení: zde je to hlavně filosofie Jana Patočky a filosofická komeniologie. Z evropské a americké myšlenkové tradice jde o formování moderního myšlení (německá klasická filosofie), o hermeneutiku, fenomenologii a poststrukturalismus, o pragmatismus a neopragmatismus. V těchto aktuálních kontextech je na katedře pěstováno rovněž studium archaické a klasické antické kultury.

Od ak. roku 2015/2016 je možno filosofii v bakalářském stupni studovat i dvouoborově, v kombinaci s filologií (zajišťuje katedra anglistiky a amerikanistiky).

 

Přijímací zkoušky

Bakalářská práce

Státní závěrečné zkoušky