prof. PhDr. Horák Petr, CSc.

 

E-mail: phorak88@gmail.com 

Telefon: 466 036 626
Kancelář: 05 018, budova G
Konzultační hodiny: pátek, od 15:00 (po dohodě e-mailem)
 


Přednášky v kursech:
Moderní francouzská filosofie
Dějiny filosofie jako dějiny politického myšlení I-IV.
Problémy interpretace filosofických textů I, II

Curriculum vitae

Osobní identifikace:
- Prof. PhDr: Petr Horák, CSc., narozen 5. září 1935 v Brně, ČR (ČSR), ženat.

Zaměstnání:
- od 2013 : emeritní vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR
- od 2009 : profesor dějin filosofie FF UPa      
- 1993 - 2008 : profesor dějin filosofie FFMU
- 1990 : docent dějin filosofie FFMU
- 1990 - 2011 : šéfredaktor Filosofického časopisu AV ČR, Praha
- 1990 : vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV Praha
- 1966 : vědecký pracovník Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV Praha
- 1960 : archivář Okresního archivu Brno-venkov

Vzdělání a kvalifikace:
- 1993 : profesor
- 1992 : habilitace II (filosofie)
- 1990 : habilitace I (filosofie)
- 1966 : Diplôme d’études supérieures de l’Institut des Hautes Etudes Européennes, Strasbourg
- 1966 : Kandidatura věd (filosofie) : CSc
- 1966 : doktorát (historie a archivnictví): PhDr
- 1953 : maturita na Francouzském gymnásiu v Brně
 
Pedagogická činnost:
- dějiny novodobé a současné filosofie,zejména dějiny klasického myšlení (17. st.) a dějiny francouzské filosofie 19. a 20. st.; problém modernity, objev individua, filosofický radikalismus - metafysika; “konec dějin”, “konec filosofie”, filosofie dějin, strukturální antropologie; interpretace francouzských filosofických textů; vedení doktorandského semináře

Vědecká a výzkumná činnost:
- klasické myšlení (Pascal, Descartes, Hobbes), myšlení a filosofie 19. a 20. st. (A .Thierry, A. Comte, A. de Tocqueville, Droysen, Dilthey; Alain, J.-P. Sartre, C. Lévi-Strauss, M. Foucault atd.)

Akademické a studijní pobyty:
- 2001 – 2007 : přednáškové pobyty v rámci programu Erasmus na universitách v Dijonu (Université de Bourgogne) a Lyonu (Université Lzon 3)
- 1995 - 1997 : hostující profesor, Université Paul Valéry, Montpellier III, Francie
- 1994 : měsíční studijní pobyt v Maison des Sciences de l’Homme [MSH], Paris
- 1993 : měsíční studijní pobyt v MSH, Paris
- 1992 : měsíční studijní pobyt v MSH, Paris

Badatelské a výzkumné projekty:
- 2006 – 2008 : Účast v grantovém projektu GAČR, Různost a jednota, v tisku
- 2004 – 2007 : Canons de la culture, mezinárodní projekt ve spolupráci s Université Nancy
- 2004 : La recherche philosophique et l´organisation des masters en France et en Europe, mezinárodní seminář na Ecole Normale Supérieure, Paříž, 16. – 17. ledna 2004
- 1999 : Léon Brunschvicg et la philosophie réflexive, badatelský projekt podporovaný studijním pobytem v   Maison des Sciences de l’ Homme
- 1999 : Účast v projektu Evoluční ontologie podporovaném Grantovou agenturou ČR
- 1998 : Filosofie v post postmoderní éře, program ve spolupráci s Département de philosophie de  l’Université Paris I - Sorbonne
- 1997 : Francouzská filosofie, nositel grantu GA ČR

Ocenění vědeckou komunitou:
- 2011 - 2012 : člen Jury junior de l'Institut Universitaire de France
- 2008 : aktivní účast na Světovém dnu filosofie UNESCO v Palermu
- 2007 : člen komise 0R9 Grantové agentury AVČR
- 2006 : člen oborové komise pro doktorské studium Katedry filosofie FF MU Brno
- 2006 : člen oborové rady pro filosofii Katedry filosofie FF UP Olomouc
- 1999 : člen oborové rady pro filosofii Pedagogické fakulty UK Praha
- 1999 : předseda atestační komise Filosofického ústavu AV ČR Praha
- 1998 : člen podkomise pro filosofii a teologie GA ČR (do 2000)
- 1996 : aktivní účast na Světovém Descartovském kongresu v Paříži, řídil jednu sekci
- 1995 : člen Vědecké rady Filosofického ústavu AV ČR Praha
- 1995 : člen komise pro udělování vědeckých hodností Filosofického ústavu AV ČR Praha
- 1990 : předseda Vědecké rady Ústavu teorie a historie vědy AV ČR Praha (do 1992)
- 1990 : šéfredaktor Filosofického časopisu Akademie věd ČR Praha
 
Granty :
2006 : podílel se na grantu GAČR, Různost a jednota
2001 : podílel se na grantu GAČR Filosofie dějin: problémy a perspektivy.
1999 : podílel se na grantu GA ČR Evoluční ontologie
1998 : nositel grantu Vzdělávací nadace Jana Husa pro uspořádání Letní francouzsko-česko-slovenské filosofické university
1995 - 1997 : nositel grantu GA ČR : Francouzská filosofie
 
Výsledky, kterých si od absolvování vysokoškolského studia nejvíce cením:
Struktura a dějiny. Praha, Academia 1982
Svět Blaise Pascala. Praha, Vyšehrad 1985
René Descartes, Dopisy princezně Alžbětě, dceři zimního krále. Brno, Petrov l997
Filosofický časopis
 
Bibliografie prací z poslední doby (knihy):
 

 • Petr Horák, Petr Koloušek, Klára Kolínská, Tomáš pospíšil, Kateřina Prajznerová, Eva Voldřichová Beránková: My, oni, já. Hledání identity v kanadské literatuře a filmu. Brno, Host 2008
 • Petr Horák, Ivana Holzbachová, Josef Krob: Tři studie o francouzské filosofii. Brno, Torzo 1997 (nové, rozšířené vydání jako Ivana Holzbachová, Petr Horák, Josef Krob, O francouzské filosofii. Brno, Vydavatelství MU Kraví hora 1999)
 • Petr Horák, Josef Krob, François Rivenc: Filosofie po postmoderně. Masarykova universita Brno – Université Paris I-Sorbonne, Brno 2001, s. 184.


Bibliografie prací z poslední doby (stati, články):
 

 • Le problème de l’individu et du sujet : en marge de Michel Foucault. In : Acta Universitatis Carolinae - Philologica 1993 (1996), pp. 53 - 58.
 • Kritika a obrana modernity. In : Revue Host 1994, N° 4, pp. 27 - 37.
 • John Locke und die Toleranz. In : Acta Minora Universitatis Brunensis (Masarykianae), B 42, 1995 (1996), pp. 1 - 20.
 • Le “sens” de l’histoire tchèque : de Ernest Denis au-delà de la Charte 77 jusqu’aux débats actuels. In : Acta Minora Universitatis Brunensis (Masarykianae), B 43, 1996 (1997), pp. 55 - 75.
 • “ A la recherche du sens perdu...”. In : Acta Minora Universitatis Brunensis (Masarykyana)[dále jako SPFFBU(MU)], B 44, 1997, pp. 9 - 20 (česky)
 • Význam Thomase Hobbese pro formování novodobé filosofie. In : Studia Comeniana et Historica XXVI, 1996(1997), č 55 - 56, s. 37 - 47
 • Descartes et Sartre ou la liberté de l’homme moderne : In : Filosofické dílo René Descartesa, Prague, Filosofia 1998, pp. 241 – 247
 • L‘intellect et la volonté : la théorie pure du droit et la raison éuropéenne, in : SPFFBU(MU) B 45, 1998, s. 19 - 26
 • Weyr – Kelsen : les sources centre-européennes d‘une philosophie rigoureuse du droit, In : The crossroades of European Culture, etc. Brno, University of Technology – VUTIM Press 1999, s. 457 - 466.
 • Le sentiment national tchèque : un certain désarroi, Réflexion personnelle. In : Historiens et Géographes 1999, N° 366, avril – mai, s. 345 – 348
 • Josef Válka et Michel Foucault. In : Studia Comeniana et Historica XXIX, 1999, č. 62, s. 158 – 164
 • La philosophie intellectualiste française dans la pensée de J. L. Fischer. In : SPFFMU 1999, B 45
 • La réception de la pensée bachelardienne en République tchèque, in Bachelard dans le monde (Jean Gayon – Jean-Jacques Wunenburger éds.), Paris, PUF 2000, coll. Science, histoire et société, pp. 149 – 158.
 • Descartes et Comenius, Descartes et Heidegger : deux perspectives de la modernité, in L’Esprit cartésien. IVème centenaire de la naissance de Descartes. Actes du XXVIe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de la Langue Française (Bernard Bourgeois – Jacques Havet éds.). Paris, J. Vrin 2000, T. II., pp. 1147 – 1153.
 • Jaká filosofie dějin pro naši dobu? Několik poznámek, in SPFFBU (MU), B 47, 2000, s. 85 – 92
 • Francouzská filosofie na konci XX. století, in SPFFBU (MU), B 48, 2001, s. 37 – 59.
 • Filosofický radikalismus. Dürrematovské etudy, in SPFFBU (MU), B 49, 2002, s. 79 – 100.
 • Jean-Paul Sartre 1939: od ontologie k morálce, in Kritika@Kointext č.1, roč. VII., 2002, s. 44 – 46.
 • Filozofie a stát ve Francii XIX. století, in Jiří Hanuš (ed.), Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno, CDK 2002, s. 52 – 64.
 • Komentář ke stati Michaela Walzera, „Simone de Beauvoirová a přizpůsobivá žena“, in Filosofický časopis, č.1,roč. 51, 2003, s. 3 – 4.
 • Francouzská filosofie v českých zemích, in Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Cahiers du CEFRES, č. 29, 2003, s. 69 – 78
 • Sartrovo století (doslov), in: Bernard-Henri Lévy, Sartrovo století. Brno, Host 2003, s. 454 – 460.
 • Intentionalité, in: Rencontres françaises – Brno 2003. Adres du 6e  séminaire international d´études doctorale Brno, 5 – 8 février 2003. Brno, MU 2004, s. 11 – 22.
 • Marcel Gauchet – těžko zařaditelný intelektuál. Doslov ke knize Marcel Gauchet, Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné. Brno, CDK 2004, s. 247 – 255.
 • François Furet – k iluzi revoluce, in Jiří Hanuš, Radomír Vlček (vyd.), Interpretace francouzské revoluce. Brno, CDK 2004, s. 136 – 141.
 • Jaká filozofie dějin pro naši dobu? Několik poznámek. in Ivana Holzbachová a kol., Filozofie dějin, problémy a perspektivy. Brno, MU 2004, s. 9 – 18.
 • Le grotesque philosophique, in: Stanislaw Fiszer (ed.), Le Gotesque de l´Histoire. Paris, Éditions Le Manuscript 2005, s. 27 – 34.
 • Umírněný optimismus kritického myslitele, in: Jiří Hanuš, Jan Vybíral (vyd.), Evropa a její duchovní tvář. Eseje, komentáře, diskuse.Brno, CDK 2005, s. 135 – 138.
 • BHL a USA. Doslov ke knize Americká závrať, in Bernard-Henri Lévy, Americká závrať. Brno, Host 2006 (editor a doslov).
 • La phénoménologie de Jan Patočka et l´ambiguïté de ses considérations sur la science contemporaine, in: Actes du colloque Pensée et science au XXe siècle. Éric Emery vyd. Lqusqnne, Éditions l´Age d´Homme 2006, s. 92 – 103
 • Dva známí a současně neznámí historikové – myslitelé: Benedetto Croce a Guglielmo Ferrero, in Jiří Hanuš, Radomír Vlček (vyd.), Historik v proměnách doby a prostředí – 19. století. Brno, Matice moravská 2007, s. 83 – 88.
 • Předmluva k českému vydání Benedetto Croce, Historie jako myšlení a čin. Brno, CDK 2006, s. 5 – 8.
 • "Kontinuita a diskontinuita dějion", in Jiří Hanuš, Radomír Vlček (vyd.), Lenin. Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin?  978-80-7325-273-1
 • "Hledání lepší společnosti", rozhovor s historikem Markem Vlhou, revue Tajemství české minulosti, leden - únor 2014, s. 20-25
 • "Miloš Havelka jubilující", in Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2014, Vol. 50, No. č, s. 606-607
 • "Filozof a válka neboli myšlení tváří v tvář dějinám a nostalgie po Platónovi", in Jiří Hanuš a kol. Nostalgie v dějinách, Brno, CDK 2014, s. 148, edice Quaestiones quodlibetales No 24, ISBN 978-80-7325-335-6, s.11-25
 • "Raymond Aron: 100 let a pár let k tomu navíc", in: revue Církevní dějiny, zima 2014, č. 16, ISSN 9 771803-006001, s.55-65
 • "Pierre Manent, Znovu porozumět zákonu", překlad z francouzštiny, poznámky, in revue Kontexty 1\2015, ISSN 9 771803698008-01, s. 38-43
 • "Gottfried Schatz, Skutečné vzdělání místo pouhého prostředkování znalostí", překlad z německého originálu, in revue Kontexty 3\2015,9 771803698008-03, s. 32-34
 • "Konec univerzity?", in revue Kontexty 3\2015,9 771803698008-03, s.41-42
 • "Alexandre Koyré a Rusko", in Jiří Hanuš a kol., Rusko a Západ. Eseje o (ne)porozumění. Brno, CDK 2015, edice Quaestiones quodlibetales No 26, s.201, ISBN 978-80-7325-370-7, s. 164-173
 • "Where Have Politics Gone?" Editorial in Sociální Studia/Social Studies 1/2016, s. 5 - 6, MU Brno 2016, ISSN 1214-813 X (print), ISSN 1803-6104 (online)

 
Překlady (knihy):

 • François Furet, Promýšlet Francouzskou revoluci. Atlantis, Brno 1994, s. 207 (překlad z francouzského orig., poznámky).
 • Michel Foucault, Diskurs, autor, genealogie. Svoboda, Praha 1994, s. 115 (překlad z francouzského orig., poznámky, doslov).
 • Ernst Cassirer, Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení. Oikouméné, Praha 1996, s. 296 (překlad z německého orig.).
 • René Descartes, Dopisy princezně Alžbětě, dceři zimního krále. Brno, Petrov l997, s. l76 (překlad z francouzského orig., poznámky, úvod).
 • John Locke, Dopis o toleranci. Brno, Atlantis 2000 (překlad z anglického orig., poznámky, úvod)
 • Léon Brunschvicg, Evropský duch . Praha, Vyšehrad 2000 (2001)(překlad z francouzského orig., poznámky, úvod).
 • Jean-Paul Sartre, Existencialismus je humanismus. Praha, Vyšehrad 2004 (překlad z francouzského orig., doslov, poznámky).
 • Alexandre Koyré, Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Praha, Vyšehrad 2004 (překlad z anglického orig., doslov)
 • Alexandre Koyré, Rozhovory nad Descartem. Praha, Vyšehrad 2005 (2006) (překlad z francouzského orig., doslov).
 • Michel Foucault, Je třeba bránit společnost. Kurs na Collège de France 1975 – 1976. Praha, Filosofia 2005 (překlad z francouzského orig., doslov).
 • Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost. Filosofia, Praha 2015, s. 208, ISBN 978-80-7007-441-1, překlad z francouzského originálu a doslov
 • François Hartog, Věřit v dějiny, CDK, Brno 2016, s. 210, ISBN 978-80-7325-412-4, překlad z francouzského originálu a doslov


Překlady (stati, výběr):
 

 • Kostas Axelos, Otázka konce umění a poetičnosti světa, in : Filosofický časopis, 49, 1992, č 4, s. 605 - 619 (překlad z francouzštiny, úvodní pozn.).
 • Kostas Axelos, Kdo je to planetární člověk?, in : Filosofický časopis, XLII, 1994, č 3, s. 481 - 486 (překlad z francouzštiny,).
 • Jan Patočka, Z dopisů Jana Patočky Robertovi Campbellovi do Paříže, in : Filosofický časopis, XLII, 1994, č. 6 s. 903 - 924 (překlad z francouzštiny,pozn., úvod).
 • Vincent Descombes, Demystifikace světa, in : Revue Host, 1994, č. 4,s. 22 - 35 (překlad z francouzštiny, úvodní pozn.).
 • Julie Kristeva, Imaginární zkušenost, in : Revue Host, 1995, č.1, s. 3 - 9 (překlad z francouzštiny, úvodní pozn.).
 • Paul Ricoeur, Mnohonásobné cizosti, in : Filosofický časopis, XLIII, 1995, č. 1,s. 37 - 49 (překlad z francouzštiny, komentář).
 • Paul Ricoeur, Spravedlnost a pravda, in : Filosofický časopis, XLIV, 1996, č. 2, s. 277 - 290 (překlad z francouzštiny, komentář).
 • Paul Ricoeur – Frederik Stjernfelt: Je život před smrtí?, in: Filosofický časopis, XLVII, 1999, č. 3, s. 441 – 448 (překlad z francouzštiny, komentář).
 • Paul Ricoeur: Spravedlnost a msta, in: Filosofický časopis, XLIX, 2001, č. 4, s. 549 – 558 (překlad z francouzštiny)
 • René Descartes, Dopisy princezně Alžbětě, dceři zimního krále z 5. října 1645, z 3. listopadu 1645, z května 1646 a z května 1648, in : Filosofický časopis, XLIV, 1996, č. 5,s.. 717 - 730 (překlad z francouzštiny, pozn.).
 • Louis Marin, Kritika klasického pojetí divadla jako představy v klášteře Port-Royal: komentáře k pojednání o divadle od P. Nicola, in : Revue Host 1996, č. 3-4,s. 69 - 88 (překlad z francouzštiny, úvodní pozn.).
 • Claude Lévi-Strauss, Lingvistika a antropologie, in : Anthologie de textes des sciences sociales françaises (Antologie textů z francouzských společenských věd), Václav Hubinger éd. Cahiers du CEFRES, N° 8, Prague 1995, pp. 189 - 210 (překlad z francouzštiny).
 • Denis Kambouchner, Geneze a struktura kartesiánského ega, in : Filosofický časopis, XLIV, 1996, č. 5,s. 731- 772 (překlad z francouzštiny, pozn.)
 • François Rivenc, Dědictví Léona Brunschvicga, in : Filosofický časopis, XLV, 1997, č. 2, s. 261 - 181(překlad z francouzštiny, komentář)
 • Peter Kemp, Antropo-odstředivá etika, in : Filosofický časopis, XLV, 1997, č.3, s. 469 - 480 (překlad z francouzštiny, pozn.)
 • Jean - Marc Besse, Geografie a spiritualita v 17. st., in : Studia Comeniana et Historica 1997, XXVII, č. 57/58, pp. 99 - 117 (překlad z francouzštiny, pozn., úvod).
 • Jacqueline Lagrée, Hugo Grotius a zásady právního řádu mezi národy, in : Studia Comeniana et Historica 1997, XXVII, č. 57/58, s. 118 - 133 (překlad z francouzštiny, pozn., úvod).
 • Jean-Paul Sartre, Karteziánská svoboda, in Filosofický časopis, XLIX, 2001, č. 4, s. 602 – 617 (překlad z francouzštiny).
 • Jean-Paul Sartre, Základní myšlenka Husserlovy fenomenologie: Intencionalita, in Filosofický časopis, XLIX, 2001, č. 4, s. 618 – 622 (překlad z francouzštiny, ediční poznámka).
 • Jean Lacroix: Jean-Paul Sartre a „Kritika dialektického rozumu“, in Filosofický časopis, XLIX, 2001, č. 4, s. 623 – 6227(překlad z francouzštiny, poznámky).
 • Jean Lacroix: „Vězňové z Altony“ neboli moderní tragično, in: Filosofický časopis, XLIX, 2001, č. 4, s. 618 – 622 (překlad z francouzštiny, úvodní poznámka).