Bakalářská práce

Smyslem bakalářské práce je prokázat určité dovednosti, v nichž se studující cvičili na kratších pracích během studia, a které je kvalifikují k dosažení akademického titulu. Měli by být schopni zpracovat dané téma na náležité obsahové i stylové úrovni při zvládnutí formálních náležitostí, jako je práce s literaturou, citace, apod. Cílem bakalářské práce je kvalitně zpracovat určitý konkrétní (tedy nikoli příliš široký) problém v dialogu se současnou diskusí k tématu, a to nejen s diskusí domácí, ale především s diskusí mezinárodní, z níž by se studenti měli zaměřit především na standardní práce k tématu. (Zpracovávají-li téma ryze domácí, předpokládá se náročnější práce s původní literaturou.) Studenti tedy prokazují nejen důkladné pochopení daného problému, ale také orientaci v literatuře, kterou jsou schopni logicky a strukturovaně pojednat v rozsáhlejším formátu.

Téma
Student si volí téma buď vlastní, nebo na základě katedrou vypsaných orientačních témat (viz níže). Výběr tématu by měl odpovídat oblastem, které se na katedře probírají. Je pak na studentech, aby si vyhledali mezi vyučujícími ty, s nimiž by rádi práci konzultovali. Pokud nikoho  nepreferují, anebo si nejsou jisti, kdo by dané téma mohl vést, podají návrh práce někomu z vedení katedry a vedoucí práce bude určen na nejbližší poradě katedry. Stejně tak v případě, že se některému vyučujícímu sejde velké množství prací: na poradě katedry si práce přeberou vyučující, kteří vedou prací méně - ti pak téma s daným studentem znovu prokonzultují.

Formální a obsahové pokyny
Písemná práce má doporučený rozsah 35 normostran či 70 000 znaků vlastního textu. Minimální rozsah je stanoven na 30, maximální pak na 40 normostran (1 normostrana = 30 x 60 znaků včetně mezer). Kromě vloženého „Zadání BP“ musí obsahovat ještě anotaci v anglickém, francouzském či německém jazyce (max. 1 normostrana). Univerzitní směrnice o zveřejňování a formální úpravě závěrečných prací naleznete zde. V pracích je hodnocena jak věcná, tak i na gramatická a stylistická úroveň. Doporučuje se citovat podle normy nakladatelství Filosofia (anebo universitou přijaté normy ISO 690). Velmi užitečný návod k psaní písemných prací, v němž se detailně seznámíte se způsoby citování a odkazování, dozvíte se, jak pracovat s literaturou, jak formulovat a strukturovat odborný text, a naučíte se rozpoznat typické chyby, najdete zde. S koncipováním a psaním bakalářské práce by studentům měl pomoci seminář k bakalářské práci SBCPF, zařazený v LS 2. ročníku.

Obhajoba bakalářské práce

Písemná práce se obhajuje v rámci ústních SZZ, z nichž na ni připadne cca 30 minut. Nejpozději týden před konáním SZZ obdrží student posudky od vedoucího práce a od oponenta. Během té doby si připraví odpovědi na vznesené otázky či námitky, které na obhajobě přednese. Může k tomu používat vlastní poznámky. Na konci této stránky je ke stažení formulář oponenta/vedoucího bakalářské práce pro informaci, co vyučující v posudku hodnotí.

Nabídka témat bakalářských prací: zde

Harmonogram bakalářských prací podrobně zde

Výběr důležitých fakultních termínů:

2. ročník: konec března – student předá podepsaný a vedoucím schválený (a podepsaný) „Podklad BP“ na sekretariát KFI

3. ročník:
pro zimní termín SZZ: konec listopadu
pro jarní termín SZZ: konec března
pro podzimní termín SZZ: konec června

  • student odevzdá BP na sekretariát katedry svázanou 1x v pevné a 1x v kroužkové vazbě
  • student nahraje BP do STAGu v pdf (anotace, klíčová slova, atd.)
  • student současně podá přihlášku ke SZZ na studijní oddělení

 

Dokumenty: 
PřílohaVelikost
PDF icon formular_na_posudek_bakalarske_prace.pdf167.34 KB