doc. Tomáš Hejduk, Ph.D.

 

E-mail: tomas.hejduk@upce.cz

Kancelář: budova EA, 12. patro: děkanát

Konzultační hodiny: po domluvě e-mailem

 

Odborné zaměření

Etika a politická filosofie, dějiny filosofie, česká filosofie

Antika – především Sókratés a Platón

 

Zaměstnání

2006-..., Asistent, od r. 2007, Odborný asistent, od r. 2019 docent Univerzita Pardubice, Katedra filosofie a religionistiky 

              (od 1. 2. 2013 do 31. 10. 2019 vedoucí katedry; od 4. 11. 2019 proděkan pro zahraniční vztahy a doktorská studia FF).


2001-2005, Asistent (externě) - Univerzita Hradec Králové, Ústav filosofie, politických a společenských věd. (Vedení přednášek a seminářů „Antická filosofie“ a „Úvod do filosofie“.)
2000-2007, Učitel: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové. (Výuka „Základů společenských věd“ a semináře k ZSV.)


 Vzdělání

2019 - jmenován docentem pro obor filosofie (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 1. 4. 2019)

2002 (4.10.)-2007 (15.2.) Ph.D. studium. Obor: filosofie a dějiny přírodních věd. Ústav filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Disertace „Od Eróta k filo-sofii. Charakter Sókratovy filosofie z hlediska jeho pojetí filie.“ Školitel: Doc. Zdeněk Kratochvíl.

2000  Mgr. Obor: filosofie. Ústav filosofie a  religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Diplomová práce: „Erós v dialogu Faidros“. Školitel: Doc. Štěpán Špinka.


 
Zahraniční stipendia a pobyty

 • Opakované výjezdy v programu erasmus do těchto institucí: Universitat de les Illes Balears, Španělsko; Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko; Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica, Slovensko; University of Cyprus, Kypr; KU Leuven, Institute of Philosophy, Belgie; 
 • Masaryk Distinguished Chair, Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Izrael, měsíční vědecké stipendium (via MU Brno): červen 2014. (Supervisor: prof. Mosche)
 • Edinburgh University, Katedra filosofie, 16.10.-17.11. 2013 (research stay, dr. David Levy)
 • University of Leeds, Department of Philosophy (Inter Disciplinary Ethics Applied, a national Centre for Excellence in Teaching and Learning (IDEA CETL), 2. 5-31. 5. 2013. Research stay. Supervisor: prof. Christopher Megone.
 • Edinburgh University, Katedra filosofie, 1.11.-30.11. 2012 (research stay, dr. David Levy)
 • Paignton, LAL Torbay, srpen/září 2012. (jazyková stáž)
 • Fulbright-Masarykovo stipendium ($31,380), Brown University, Department of Classics, Providence RI, USA, září 2008 – duben 2009.
 • CIES, The Occasional Lecturer Program, Travel Award ($750), Humboldt State University CA, 22.3.2009-25.3.2009.

 

Publikace

 

Monografie

 • Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka. Edice Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, sv. č. 23. Praha: Filosofia, 2021. ISBN 978-80-7007-702-3. 457 s. Filosofia - Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR > Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka (cas.cz)
 • HEJDUK, Tomáš, PACOVSKÁ, Kamila (eds.). Filosofie lásky a přátelství. 1. vyd. Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-245-5. 340 s.
 • HEJDUK, Tomáš, CHOTAŠ, Jiří, PRÁZNÝ, Aleš (eds.). Moderní univerzita, Ideál a realita. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-419-0. 458 s.
 • WILLIAMS, Bernard. Na počátku byl čin. (In the Beginning was the Deed, Princeton University Press, 2006) Přeložil a doslov napsal *  Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart 2011. ISBN 978-80-87378-85-4. 278 s.
 • *  Od Eróta k filosofii, Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii. 1. vyd. Praha - Červený Kostelec: PřF UK a nakladatelství Pavel Mervart, 2007. ISBN 80-86818-50-4, ISSN 1801-5093. 222 s.

 

Studie

 • Decency and Love (One or Two Paths to the Life of Goodness in Gaita’s Work?), Philosophia (Springer), On-line first: 08 March 2022. https://rdcu.be/cIzmm

 • „La unidad del compromiso público y la filosofía de Jan Patočka —Jan Patočka como ciudadano y filósofo—“, transl. Germán Vargas Guillén, y Bayron Hernán Giral Ospina. Pedagogía y Saberes, n.º 56 (diciembre), 2022, s. 163-176. https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/13744
 • „Trojí pojetí svobody“, Filozofia, 76 (2), 2021, 110-124
 • „Moral Education in Secondary Schools: What, how, and why?“ Pedagogika 69(4), 2019, s. 444-462. (Upravená česká verze: "Filosofická výchova (na středních školách)“ In: Daňková Z. – Kanócz R. (eds.), Mosty a řeka. Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2021, s. 167-187.)
 • „Koncept nepolitické politiky v díle Ladislava Hejdánka“, Filosofický časopis, 2019, 67, 4, ISSN 0015-1831, s. 541-559
 • „Socrates and Theognis on True Love.“ The International Journal of the Platonic Tradition 13 (2019), 23-50.
 • „Pravda a demokracie. (K Hejdánkovu pojetí Charty 77)“ In: M. Šimsa (ed.), Relativismus a (post)pravda v demokracii, Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkynianae 2018, ISBN 978-80-7561-109-3, s. 250-276.
 • „Charter 77 still allive: The Concept of Nonpolitical Politics in the Work of Ladislav Hejdánek.“ Comenius (Journal of Euro-American Civilization), 2017, Vol. 4, No. 1, ISSN 2333-4142, pp. 67-85.
 • „Theognis a Platónův Sókratés: dvojí láska a přátelství.“ Listy filologické, 2016, CXXXIX, 3–4, ISSN 0024-4457, s. 243-273.
 • „Bernard Williams: etika bez nadbytečného přemýšlení, užitku a morálky.“ In: Jakub JIRSA et al. Přístupy k etice III. Praha: Filosofia 2016, ISBN 978-80-7007-482-4, s. 115-148.
 • „Philosopher, Truth and Public Life.“ In: Javorská A. - Kocinová L. - Wagnerová S. (eds.). (Meta)Filozofia - Prax, Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: FÚ SAV 2016, ISBN 978-80-970303-5-3, s. 267-272.
 • „Idea univerzity a střet všedního s povznášejícím.“ In: Hejduk, T., Chotaš, J., Prázný, A. (eds.). Moderní univerzita, Ideál a realita, 1. vyd. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-419-0, s. 265-283.
 • „Sókratova láska a „homérská“ ctižádostivost.“ In: U. Wollner, J. Cepko (eds.). Reflexia Homéra v antickej filozofii.  Banská Bystrica: Vydavatelstvo UMB – Belianum 2014, ISBN 978-80-557-0767-9, s. 68-79.
 • „What Did Socrates Love?“ In: Ch. Maurer, T. Milligan, K. Pacovska, (eds.). Love and Its Objects, What Can We Care For? London: Palgrave Macmillan 2014, ISBN 978-1-137-38330-3, s. 56-74.
 • „Realismus a moralismus v díle Emanuela Rádla (Útěcha z filosofie).“ Filosofický časopis, 2014, 62, 3, ISSN 0015-1831, s. 387-402.
 • „Pojetí svobody v díle Bernarda Williamse.“ In: Tomáš Nejeschleba a kol. Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2013, ISBN 978-80-7325-331-8, s. 141-158.
 • „Hejdánkova nepolitická politika.“ In: M. Šimsa (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkynianae 2013, ISBN 978-80-7414-621-3, s. 297-313.
 • „Realismus Ladislava Hejdánka.“ Filosofický časopis, mimořádné číslo „Hledání české filosofie“, 2012, 2, ISSN 0015-1831, s. 271-286.
 • „Idea university na střední škole.“ Pedagogika, 2012, 62(3), ISSN 0031-3815, s. 339-345.
 • Doslov ke knize (překladu) Bernard Williams, Na počátku byl čin, Nakl. Pavel Mervart 2011. ISBN 978-80-87378-85-4. S. 249-265.
 • Realismus Bernarda Williamse.“ Filosofický časopis, 2011, 2, ISSN 0015-1831, s. 246-261.
 • „Erós sofistés a erós mythoplokos.“ Aither, 2010, 3, ISSN 1803-7860, s. 71-88.
 • Bernard Williams and Ancient Greek Tragedy.“ Aither, International Issue, 2010, 1, ISSN 1803-7860, s. 139-172.
 • „Zvěř a filosofie, živé dárky na keramice ze starověkých Athén.“ Vesmír, 2010, roč. 89 (140), č. 2, ISSN 0042-4544, s. 118-120.
 • „Owners of wisdom and lovers of wisdom (the definition of religion by its difference not only from Socrates´ philosophy).“ Pantheon, 2009, 4, 1, ISSN 1803-2443, s. 91-98.
 • „Patočkova filosofie náboženství.“ In: Jan Patočka, České dějiny a Evropa, Z Českého ráje a podkrkonoší, supplementum, 12, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Semily 2007, ISBN 978-80-86254-16-6, ISSN 1211-975X, s. 50-58.
 • „Rádl, Hejdánek a Patočka, aneb sounáležitost filosofie a náboženství, respektive křesťanství.“ Pantheon, 2006, 1, 2, ISBN 80-7194-876-4, s. 161-169.
 • „K Rádlovu pojetí filosofie.“ In: Hermann, T., Markoš, A. (eds.). Emanuel Rádl – vědec a filosof, Praha: Oikoymenh 2004. ISBN 80-7298-107-2, ISSN 1213-1199, s. 310-324.
 • „K Rádlově filosofické víře.“ Křesťanská revue 2003, LXX, 8, s. 218-223.

 

Recenze

 • Život v knize. Jakub Trnka: Filosof Erazim Kohák, Filosofický časopis, 2021, 69, 3, s. 601-607.
 • Erós v antickém Řecku (E. Sanders – Ch. Thumiger – Ch. Carey –N. J. Lowe (eds.): Eros in Ancient Greece. Oxford, Oxford University Press 2013. 349 s.), in Filosofický časopis, roč. 61, 2013/6, s. 933-939.
 • Ingela Nilsson (ed.), Plotting with Eros: Essays on the Poetics of Love and the Erotics of Reading.   Copenhagen:  Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2009. V Bryn Mawr Classical Review 2010.06.31 http://www.bmcreview.org/2010/06/20100631.html
 • Periferie promlouvá, v: Lidové noviny, Orientace, 16. 1. 2010
 • Starořecká pederastie jako výchova k ctnosti, v: Reflexe 36, Oikoymenh: Praha 2009. ISSN 0862-6901.
 • Láska je především imaginace, v: Lidové noviny, Orientace-Knihovna, 17. 5. 2008, s. 23.
 • Lehké našlapování nekonečnem, v: Souvislosti, číslo 1/2007, ročník XVIII., str. 283-286. ISSN 0862-6928.
 • Příběh začíná ztroskotáním, v: Lidové noviny, Orientace, 14. 10. 2006, s. VI.
 • Člověk zrychlený, v: Filosofický časopis (vydává Filosofický ústav AV ČR v Praze), roč. 54/1, 2006, s. 103-108. ISSN 0015-1831.
 • Reality show, která nezná sebe samu, v: Psychologie dnes, roč. XII., č. 1, 2006, s. 2.
 • Po výbuchu infobomby, v: Lidové noviny 5. 3. 2005, s. 14.
 • Filosofie v tandemu, v: Prométheus 24, Hradec Králové 2004, s. 67-71. ISSN 1211-8400.
 • Dějiny sexuality aneb pozdní Foucault, v: Reflexe 26, Oikoymenh 2004. ISSN 0862-6901.

 

Učebnice

 • Úvod do filosofie, Studijní texty pro pedagogy, Univerzita Pardubice 2011. ISBN 978-80-7395-383-6. (projekt ESF CZ.1.07/1.3.12/01.0007) – editor a autor čtyř kapitol (Certifikovaná metodika: ČJ: KrÚ 18635/2012 OŠKT: Kniha byla odborem školství PK doporučena středním školám jako metodika v oblasti Člověk a společnost.)
 • Pracovní listy pro pedagogy (Filosofická propedeutika, První filosofové, Postmoderní svět a myšlení, Proměny člověka a filosofie na přelomu věků), Univerzita Pardubice 2010, ISBN 978-80-7395-267-9. (projekt ESF CZ.1.07/1.3.12/01.0007) – editor a autor čtyř kapitol

 

Překlady

 • Shils, E. „Idea univerzity: překážky a možnosti v dnešní společnosti“, v: Idea university, Hejduk, T., Chotaš, J., Prázný, A. (eds.), Filosofia: Praha 2014, s. 383-399. Překlad z: Edward Shils, „The Idea of University“, in: The Calling Of The Education, s.
 • Burger, R. „Psaní jako malování živých tvorů“, v: Kritika systémových přístupů, s. 193-196, Hradec Králové 2002. Překlad z: Ronna Burger, „Writing Like the Painting of Living Animals“, in: Plato´s Phaedrus, s. 109-114.

 

Příspěvky na konferencích

 • Jan Patočka´s Approach to the Philosophy of Religion, IX Colloquio Latino Americano de Fenomenología, Peru, Lima (on-line), 24.-26. 11. 2021.
 • Postmortal Openness to Meaning. Death and Afterlife. Centre for Ethics, Univerzita Pardubice, 8.-10. 11. 2021.
 • Some (creative) critics of Havel’s concept of politics and non-political politics. The Dissident. Seven Readings of The Power of The Powerless by Václav Havel. Södertörn University, Stockholm 21. 11. 2019.
 • K čemu je dobrá výuka filosofie (na středních školách)? Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti, Filozofický ústav SAV, Košice 9.-11.10 2019.
 • Love and Decency, Love: Contemporary Perspectives in Literature, Philosophy, and Theology, UiT The Arctic University of Norway, Tromso 5.-7. 9. 2019.
 • Svoboda jako přijetí závazku, 5. kolokvium grantového projektu VEGA č. 1/0496/18, Katedra filosofie FF UMB v Banské Bystrici, 24.4.-25.4. 2019.
 • Love and Justice in Ancient Greece, Research seminar, Centre for Ethics, Univerzita Pardubice 18. 12. 2018.
 • The Philosophical Legacy of Charter 77, Phenomenology of Solidarity. Community, Practice and Politics. 16th Annual Conference of the Nordic Society for Phenomenology, University of Gdańsk 19.-21. 4. 2018 (The Philosophical Legacy of Charter 77, Knowledge, Power and Truth, Centre for Ethics, Univerzita Pardubice, 3. – 4. 5. 2018)
 • Decency and love – one or two paths to the life of goodness in Gaita’s work?, Launch Workshop Situating the Human, Centre for Ethics as Study in Human Value, Univerzita Pardubice 26.-28. září 2017 – příspěvek i organizace konference
 • Univerzita a její hodnoty, konference Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 4.-5. 5. 2017
 • Pravda a politika v díle Ladislava Hejdánka, Pravda, relativita a hodnotová neutralita, Písek 6.-7.10. 2016
 • University, Love and Truth, University, Science and Freedom, Palma de Mallorca (Spain), Fourth Balearic-Czech Conference, 15.-16. 9. 2016
 • Love, forgiveness and morality, workshop Love, Forgiveness and Reconciliation, The Department of Theology and Religious Studies, King’s College London, 2. září 2016
 • Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka, V. slovenský filozofický kongres, 21 - 23října 2015 v Bratislave.
 • Vztah filosofie, víra a teologie u L. Hejdánka, Filosofie v horách V., Fides et Ratio, Dolní Albeřice, 12.-15. 10. 2015
 • The Idea of University: R. Gaita´s Concept, Palma de Mallorca (Spain), Second Balearic-Czech Conference, 7.-11. 9. 2015
 • Socrates and Theognis: Two Very Different Loves, mezinárodní konference Love and the Good, Univerzita Pardubice-Zámek Pardubice, 24-26. září 2015 - organizátor, příspěvek
 • The Concept of Non-Political Politics in Ladislav Hejdánek’s Writings or what can intellectual do face to face of illegitimate power, Palma de Mallorca (Spain), First Balearic-Czech Conference, 23.-25.9.2014
 • Love's Passion: Philosophical Perspectives on Love, University of Hertfordshire, 16. září 2014 - chair
 • Romantic love and Socrates´ eros, Inaugural Conference of European Philosophical Society for the  Study of Emotions, The New University of Lisbon, Portugal, 18.-20.7. 2014.
 • The Concept of Non-Political Politics in Ladislav Hejdánek’s Writings, 1st Meeting of the Eastern European Ethics Network, Department of Philosophy and Patrology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University Olomouc 12.-13. května 2014.
 • Veřejná angažovanost Václava Havla v reflexích Ladislava Hejdánka, Přístupy k politickému myšlení Václava Havla, Filosofický ústav AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 11. březen 2014.
 • Two loves and friendships: Socrates and Theognis, XXIII. světový filosofický kongres, Athény 4. - 10. 8. 2013.
 • What did Socrates Love?, Love and its Objects,  Univerzita Pardubice, 18-20. července 2013 - organizátor, příspěvek
 • Yorkshire Ancient Philosophy Network, Summer 2013 meeting, University of York 24 5. 2013 (Reading Group: Plato´s Symposium, 206a-224d/ četba a diskuse závěru dialogu Symposion)
 • Rádl mezi realismem a moralismem, Útěcha z filosofie Emanuela Rádla 1942 – 2012, Filosofický ústav AV ČR, Praha 6. červen 2012.
 • Svoboda u B. Williamse, Svoboda a otroctví od antiky po současnost, FF UJEP, Ústí nad Labem 23. - 24. 11. 2011.
 • Ladislav Hejdánek: moralista nebo realista, České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie, Akademie věd ČR, Centrum globálních studií, Praha 7. – 9. listopadu 2011.
 • Problémy se svobodou u Bernarda Williamse, Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, CMTF UP Olomouc, 5.-7.10. 2011
 • Znát nebo neznat? Religionistika a filosofie ve vzdělávání, Universita Pardubice, 31.5.2011 - organizátor, příspěvek
 • Idea university v dnešní době, Východočeské muzeum na zámku v Pardubicích, 9.-10.11. 2010 - organizátor
 • Bernard Williams and Ancient Greek Tragedy, Greek Tragedy and Political Thought, Universita Hradec Králové, Katedra filosofie a katedra politologie, Hradec Králové 19. 4. 2010
 • Filosofie v současném vzdělávání, Východočeské muzeum na zámku v Pardubicích, 24. 11. 2009 - organizátor
 • Erós mythoplokos a Erós sofistés, Platónovo Symposion, Univerzita Palackého, Katedra klasické filologie a Katedra filosofie, Olomouc 22.-23. 11. 2007.
 • Owners of Wisdom and Lovers of Wisdom, Various Interpretations of Religions: Methods and History, (CERES), Chateau of Pardubice, Pardubice, Czech Republic, October 9.-11. 2007.
 • Patočkova filosofie náboženství, Jan Patočka, České dějiny a Evropa, Pekařova společnost Českého ráje, AV ČR, Muzeum Českého ráje v Turnově, Vysoké nad Jizerou 1.-2. 6. 2007.
 • Hranice Rádlovy filosofie, Emanuel Rádl – vědec a filosof, AV ČR, Praha 9.2-12.2. 2003.

 

Zvané přednášky

 • Protestující, reflektující a tvůrčí disent, Letní filosofická škola, UHK, Broumovský klášter, 14. 9. – 16. 9. 2021.
 • Jednota občanského vystupování a filosofické tvorby Jana Patočky. Jan Patočka jako občan a filosof. Koreferáty: Germán Vargas Guillén (Národní pedagogická universita, Bogotá), Věra Schifferová (FÚ AV ČR). Národní pedagogická universita, Bogotá 24. 3. 2021 (on-line)
 • Nepolitická politika v životě a díle Jana Patočky a Ladislava Hejdánka. Přednáška pro Jednotu filozofickou, Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, 25. 11. 2020 (on-line přenos)
 • Svoboda nebo vzpoura? Disent reflexe a disent protestu v Československu v druhé polovině 20. století. Přednáška k 30. výročí něžné revoluce, Katedra filozofie FF UMB, Banská Bystrica, 13. 11. 2019
 • Hejdánkova nepolitická politika, Filosofie, teologie a nepolitická politika (Debatní večer věnovaný devadesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana), Knihovna Václava Havla, 11. 5. 2017.
 • Hejdánkovo pojetí nepolitické politiky, Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové 23. 11. 2015
 • Starořecký Erós, aneb láska za časů Sókrata, ale i dnes, Kavárna Universitas, Pardubice – Klub 29, 11. 11. 2014
 • Dědictví Homérovy lásky, Slovenské filozofické združenie při SAV a Katedra filozofie FHV UMB v Banskej Bystrici, (sedmé kolokvium projektu „Reflexia Homéra v antickej filozofii“)  20. 11. 2013.
 • Hejdánek´s non-political politics, University of Leeds, Department of Philosophy, Inter Disciplinary Ethics Applied, a national Centre for Excellence in Teaching and Learning (IDEA CETL), 22. 5. 2013
 • Chápání duše v archaickém a klasickém Řecku, Mezioborový seminář Psyché-Deliké, Univerzita Pardubice – Uskupení Tesla, 8. 1. 2013.
 • Socrates´ Unconventional Eros, Brown University, Department of Classics 20. 4. 2009 (Kirk Lecture Series) http://www.brown.edu/Departments/Classics/events/department.html
 • Jan Patočka´s Three Movements of the Human Being, Brown University RI, Department of Slavic 11.3.2009
 • Czech Existencialism, Humboldt State University CA, Department of Philosophy 24.3.2009

 

Granty

 • Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

           Doba řešení 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022. (Řešitelka: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.)
           Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 OP VVV (Podpora excelentních výzkumných týmů).

           Spoluřešitel: vědecký pracovník.

 

 • Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii.

           GAČR, P401/12/P280.

           Doba řešení 1. 2. 2013-31. 12. 2016.

           Hlavní řešitel.

 

 • Idea univerzity.

           Doba řešení 1. 1. 2012-31. 12. 2014. (Řešitel: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.)

           Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270. OP VVV
           Spoluřešitel: lektor.

 

 • Zavedení kurzu současná politická filosofie.

           Doba řešení 2010/2011.

           Cursus Innovati, Vzdělávací nadace Jana Husa,.

           Hlavní řešitel.

 

 • Religionistické a filosofické vzdělávací centrum.

           Doba řešení 2009-2011.

           CZ.1.07/1.3.12/01.0007. OP VK, PO2, OP 1.3

           Lektor a koordinátor filosofické sekce.