Magisterský program Ethics and Political Philosophy (Aj)

 

Informace pro studující o studijním plánu, magisterské práci a státních závěrečných zkouškách nalezete zde (pouze v angličtině).

 

Pro uchazeče

 

Studijní program: Ethics and Political Philosophy (N0223A100014)
Jazyk studia: angličtina
Forma studia: prezenční, kampus Univerzity Pardubice
Délka studia, akademický titul: 2 r. (120 ECTS), Mgr.
Garant oboru: doc. Ondřej Beran, Ph.D.

Is there anything else you want to know that you haven't found the answer to? Check out studuj.upce.cz or contact Antony Fredriksson.

 Абітурієнти з України, які мають візу за режимом «тимчасового захисту» в Чехії, звільняються від сплати вступного внеску. / Uchazeči z Ukrajiny v režimu "dočasné ochrany" v ČR jsou osvobozeni od poplatku za přijímací řízení. Speciální finanční podpora pro studenty z Ukrajiny, kontaktujte Ondřeje Krásu (ondrej.krasa@upce.cz)

 

 Termín podání přihlášek: 28. dubna 2024; Elektronická přihláška
 Druhé kolo přijímacího řízení: bude oznámeno

 

Proč studovat u nás?

Tento magisterský studijní program v angličtině, vedený ve spolupráci s prestižním mezinárodním badatelským Centrem pro etiku, nabízí specializaci ve dvou hlavních oblastech praktické filosofie: etice a politické filosofii. Program je především určen pro absolventy bakalářského (Bc./BA) studia filosofie. Studijní plán kombinuje historický a systematický přístup se zvláštním důrazem na současné a aktuální otázky. Interaktivní, na konkrétní problémy orientovaný způsob výuky vede studenty k nezávislému a kritickému přemýšlení o fenoménech vysoce relevantních jak v akademickém kontextu, tak i mimo ně (např. otázky marginalizace a vyloučení, práv zvířat, povahy demokracie či klimatické krize). Studium je výrazně orientované na podporu samostatné badatelské práce v anglickém jazyce: Naši studenti získají systematickou průpravu jak v akademickém psaní, tak v kritickém filosofickém myšlení, a jsou vedeni k tomu, aby napsali originální závěrečnou diplomovou práci v jedné ze dvou hlavních oblastí studia. Nejlepší absolventi budou připraveni k tomu, aby se ucházeli o doktorské studium na prestižních světových akademických institucích; mohou také pokračovat doktorským studiem při výzkumném Centru pro etiku v Pardubicích a přidat se tak k jeho živé mezinárodní komunitě doktorandů.

Studenty v programu vyučují a jejich práce vedou mezinárodně uznávaní badatelé z Centra pro etiku, s podporou etablovaného týmu Katedry filosofie a religionistiky. Nabízíme pluralitu a pestrost výuky a inovativní perspektivy bádání v kreativním, inspirativním a přátelském prostředí. Centrum a Katedra pěstují síť bohaté mezinárodní spolupráce (King’s College London, univerzity v Melbourne, Janově, Manchesteru, Dublinu, Åbo, nebo Uppsale), kterou mohou studenti využívat v rámci programu Erasmus a jiných mobilit. Mezinárodní tým Centra pro etiku a jeho doktorandi pravidelně pořádají badatelské konference, workshopy a semináře s renomovanými zvanými přednášejícími (vystoupili zde např. Raimond Gaita, Veena Das, John Lippitt, Cora Diamond nebo Toril Moi). Centrum také poskytuje prostor pro prestižní výzkumné projekty (stipendia Marie Skłodowska-Curie Action aj.) a jejich aktivity. Účast studentů na tomto dění je vítána a povzbuzována.

____________________________________________

(back)

 

Jaké jsou možnosti uplatnění absolventů?

Výstupní znalosti, způsobilosti a dovednosti

Absolventi si během magisterského studia osvojují široký rámcový přehled na poli etiky, politické filosofie a souvisejících filosofických oborů. Zároveň získávají reflektivní a kritické znalosti v rámci svého profilujícího tématu (daného projektem diplomové práce) a souvisejícího filosofického zaměření. Jsou díky tomu odborníky dobře kvalifikovanými k výuce relevantních oborů a předmětů na bakalářském stupni VŠ, popř. v případě získání další pedagogické kvalifikace pro výuku na úrovni SŠ nebo VOŠ; a to jak ve svém mateřském jazyce, tak v anglickém jazyce. Nejlepší studenti mohou usilovat o akademickou pracovní dráhu postoupením k dalšímu studiu na doktorském stupni na univerzitách v ČR i zahraničí (a to mimo jiné díky diplomové práci zpracované v anglickém jazyce). 

Kromě vlastních oborových znalostí z etiky a politické filosofie absolventi obecněji získávají schopnost systematického myšlení a práce s pojmy, charakteristickou pro studium filosofie obecně a podporovanou důrazem na interaktivní formy výuky. Tyto schopnosti se v první řadě promítají v kritickém a tvořivém myšlení absolventů, schopnosti logické argumentace a diskuse i schopnosti analýzy komplexních textů a argumentů, a to jak ve vlastním jazyce, tak v angličtině. Samostatně široce uplatnitelnou dovedností je prezentovat obsah různého druhu formou strukturovaných kritických i argumentativních textů. Takto pojaté studium filosofie obecněji cílí na schopnost reflexe, interpretace a kritického vyhodnocení složitých společenských a politických jevů, institucí a idejí, což je předpokladem úspěšného a flexibilního pohybu na mezinárodně otevřeném trhu práce. Absolventi dovedou přesněji popisovat, rozlišovat a identifikovat podstatu řešených kulturních, společenských a politických problémů, porozumět vztahům mezi teoriemi a idejemi na jedné straně a jejich praktickou a politickou implementací na straně druhé a pomáhat při hledání inovativních řešení, a to nejen v domácím prostředí, ale především na poli mezinárodní spolupráce.

Studijní jazyk programu (angličtina) je významnou přidanou hodnotou k výše popsaným získaným dovednostem. Již vstupním předpokladem studia je velmi dobrá úroveň anglického jazyka (slovem i písmem), kterou si díky intenzivnímu dvouletému studiu v tomto jazyce absolventi ještě výrazně zlepší. Pro ty z nich, kteří nemají angličtinu jako mateřský jazyk, to představuje cennou profesní kompetenci samo o sobě, zároveň jim to podstatnou měrou umožní vykonávat spektrum povolání, k nimž absolventa kvalifikuje studium oboru, na mezinárodně otevřeném pracovním trhu. Studium v anglickém studijním programu je navíc realizováno ve velmi pestré mezinárodní komunitě studentů a učitelů, což samo o sobě zvyšuje šance studentů k budoucímu uplatnění v globalizované společnosti.

Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Absolventi oboru filosofie jsou na trhu práce obecně dobře uplatnitelní a úspěšní a totéž ve zvýšené míře platí o oboru „Ethics and Political Philosophy“, který se ze široké oblasti filosofie zaměřuje na témata filosofie praktické a klade důraz na propojení teorie a praxe. Uplatní se především ve vzdělávání a pedagogických profesích (na bakalářském stupni VŠ, popř. v případě získání další pedagogické kvalifikace i na úrovni SŠ, ZŠ nebo VOŠ), a to jak doma, tak v zahraničí. Dále v oblastech, kde mohou zužitkovat svou znalost univerzitního prostředí a způsobu práce, v pracovištích regionální, státní a evropské správy či v soukromých institucích, nadacích a fondech zabývajících se vzděláváním, vědní a grantovou politikou či politikou a kulturou obecně (ve školství a médiích), nebo v nevládních a neziskových organizacích (včetně mezinárodně působících) analogického zaměření. Nejzdatnější absolventi navazujícího magisterského programu pokračují v doktorském studiu na vysokých školách a mohou se dále profilovat směrem k akademickým profesím. Skutečnost, že studují v anglickém jazyce a že i diplomovou práci zpracovávají v tomto jazyku, jim otevírá možnost usilovat o přijetí do doktorského studia na zahraničních univerzitách a budovat akademickou kariéru na mezinárodní úrovni.

____________________________________________

(back)

 

Jaké jsou studijní poplatky a možnosti stipendií? (pouze v angličtině)

Kdo tě bude učit? (pouze v angličtině)

 

Jaké jsou požadavky k přijetí do studia?

 Termín podání přihlášek: 28. dubna 2024; Elektronická přihláška
 Druhé kolo přijímacího řízení: bude oznámeno

 

Ke studiu může být přijat pouze uchazeč, který je absolventem bakalářského studia ve studijním programu filosofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium bakalářského studia v jiném studijním programu.

Uchazeč musí mít velmi dobrou znalost akademické angličtiny jak mluvené, tak psané, na úrovni odpovídající CEFR B2+. Znalost odpovídající požadované úrovni je ověřována při přijímacím pohovoru, který je veden v anglickém jazyce. Uchazeč může k přihlášce přiložit doklad o zkoušce z jazyka.

K přihlášce ke studiu přikládá uchazeč ukázku vlastního akademického textu v anglickém jazyce v rozsahu 1500-4000 slov. Může se jednat o část bakalářské práce, závěrečnou esej absolvovaného kurzu, návrh projektu magisterské práce, filosofickou esej na vlastní téma či shrnutí oborově relevantního filosofického díla; text by měl mít odpovídající formu (odkazy na použitou literaturu atd.).

Zkušební komise vyhodnotí podané dokumenty, přičemž rozhodující je pro ni kvalita předloženého akademického textu. Posuzuje jak jeho jazykovou úroveň, tak schopnost jasným a adekvátním způsobem zpracovat zvolené téma. Může každému uchazeči udělit maximálně 20 bodů, přičemž k přijímacímu pohovoru jsou pozváni pouze ti, kteří získali více než 10 bodů.

Přijímací zkouška je ústní a má podobu pohovoru, který je veden v anglickém jazyce (pohovor se může konat online). Zkušební komise při něm formou diskuse o předloženém textu ověřuje jazykové schopnosti uchazeče a jeho orientaci ve filosofické problematice daného textu. Uchazeči za jeho výkon při pohovoru přiděluje maximálně 30 bodů, 10 za jeho jazykové dovednosti, 20 za diskusi filosofického textu.

Způsob hodnocení výsledků

Uchazeč může obdržet maximálně 50 bodů (20 bodů za písemnou část, 30 bodů za ústní), přičemž minimální počet bodů pro přijetí je 25. Přijati jsou uchazeči v pořadí podle počtu bodů od nejlepšího do celkového počtu maximálně 25.

Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu.

____________________________________________

(back)

 

Jak se přihlásit? (pouze v angličtině)

Kontakty pro dotazy (pouze v angličtině)