Přijímací zkoušky

Termín podání přihlášek: 30. dubna 2022

Elektronická přihláška ke studiu

 

Podmínky přijímacího řízení

Ke studiu může být přijat pouze uchazeč, který je absolventem bakalářského studia ve studijním programu filosofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium bakalářského studia v jiném studijním programu.

Uchazeč musí mít velmi dobrou znalost akademické angličtiny jak mluvené, tak psané, na úrovni odpovídající CEFR B2+. Znalost odpovídající požadované úrovni je ověřována při přijímacím pohovoru, který je veden v anglickém jazyce. Uchazeč může k přihlášce přiložit doklad o zkoušce z jazyka.

K přihlášce ke studiu přikládá uchazeč ukázku vlastního akademického textu v anglickém jazyce v rozsahu 1500-4000 slov. Může se jednat o část bakalářské práce, závěrečnou esej absolvovaného kurzu, návrh projektu magisterské práce, filosofickou esej na vlastní téma či shrnutí oborově relevantního filosofického díla; text by měl mít odpovídající formu (odkazy na použitou literaturu atd.).

Zkušební komise vyhodnotí podané dokumenty, přičemž rozhodující je pro ni kvalita předloženého akademického textu. Posuzuje jak jeho jazykovou úroveň, tak schopnost jasným a adekvátním způsobem zpracovat zvolené téma. Může každému uchazeči udělit maximálně 20 bodů, přičemž k přijímacímu pohovoru jsou pozváni pouze ti, kteří získali více než 10 bodů.

Přijímací zkouška je ústní a má podobu pohovoru, který je veden v anglickém jazyce (pohovor se může konat online). Zkušební komise při něm formou diskuse o předloženém textu ověřuje jazykové schopnosti uchazeče a jeho orientaci ve filosofické problematice daného textu. Uchazeči za jeho výkon při pohovoru přiděluje maximálně 30 bodů, 10 za jeho jazykové dovednosti, 20 za diskusi filosofického textu.

Způsob hodnocení výsledků

Uchazeč může obdržet maximálně 50 bodů (20 bodů za písemnou část, 30 bodů za ústní), přičemž minimální počet bodů pro přijetí je 25. Přijati jsou uchazeči v pořadí podle počtu bodů od nejlepšího do celkového počtu maximálně 25.

Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu.

Jak se přihlásit

(připravuje se)