Státní závěrečné zkoušky

Státní doktorská zkouška a obhajoba závěrečné práce:

Studium bude v souladu s § 47 výše zmíněného zákona ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti vědy a výzkumu. Ke státní doktorské zkoušce se student přihlašuje na předepsaném formuláři v termínu stanoveném pro daný akademický rok studijním plánem; spolu s přihláškou ke zkoušce odevzdává i rukopis disertační práce ve třech exemplářích v předepsané formální úpravě. Na disertační práci vypracují písemný posudek dva oponenti, z nichž nejméně jeden musí být pracovníkem jiného vysokoškolského nebo akademického pracoviště.

Státní zkoušku tvoří:

1. Obhajoba písemné doktorské práce

2. Komisionální zkouška z těchto okruhů: 

a) Dějiny filosofie

b) Filosofie výchovy a komeniologie

c) Politická filosofie