PhD program "Filosofie"/"Philosophy" (Čj/Aj)

Pro Studenty

 

Aktuální studenti oboru najdou informace o studijním plánu, státních zkouškách apod. zde.

 

Pro uchazeče o studium

 

Studijní program: Filosofie P0223D109999
Jazyk studia: čeština
Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 4 roky, Ph.D.
Garant oboru: doc. Ondřej Beran, Ph.D.

Informace o doktorském studiu při Centru pro etiku naleznete zde

 

 Termín podání přihlášek: 30. června 2022; Elektronická přihláška
 Dny otevřených dveří: On-line zde.

 

Charakteristika oboru

Doktorský obor filosofie je elitním stupněm studia zaměřeného na samostatnou badatelskou práci. Nejde o pouhé pokračování magisterského programu, ale o samostatné vyšší studium, jehož absolvováním se student kvalifikuje pro vědeckou práci v oboru filosofie v domácím i mezinárodním kontextu.

Zásadním výstupem studia je disertační práce, která prokazatelně rozvíjí a obohacuje obor filosofie. Doktorský program však nemá formovat pouze úzce zaměřené specialisty; jakkoli vede k hlubším znalostem v oboru, jde rovněž o rozšiřování celkové myšlenkové orientace.

Východiskem doktorského studia je badatelský projekt, který uchazeč konzultuje s budoucím školitem. Projekt obsahuje jasně formulované téma disertační práce, metodologii jeho zpracování a základní literaturu. Vodítkem doktorského studia je individuální studijní plán, v němž jsou stanoveny jednotlivé kroky studia. Komunikační bází doktorského programu je od počátku intenzivní spolupráce doktoranda se školitelem. Kromě vyučujících katedry filosofie se jako školitelé nabízejí především badatelé z Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

____________________________________________

(zpět)

 

Přijímací zkoušky

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v navrhovaném doktorském studijním programu:

1. Uchazeč je absolventem navazujícího magisterského studia ve studijním programu filosofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium magisterského studia v jiném studijním programu. Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání jsou součástí přílohy přihlášky k přijímací zkoušce. Zahraniční uchazeči dokládají nostrifikaci diplomu, pokud je vyžadována pro uznání jejich vzdělání v ČR.

2. K přihlášce ke studiu předkládá uchazeč v písemné podobě projekt své předpokládané budoucí doktorské práce v rozsahu 1500-2000 slov. Projekt obsahuje jasnou formulaci badatelského problému, navrhovanou metodologii a základní odbornou literaturu k tématu (literatura se nezapočítává do rozsahu projektu). Zde uchazeč také uvádí, zda a do jaké míry se daným tématem již dříve zabýval. Může připojit seznam vlastní publikační a prezentační činnosti.

Výše zmíněné doklady přikládá uchazeč jako přílohy k přihlášce ke studiu. Zkušební komise zhodnotí podané dokumenty a pozve vybrané kandidáty ke vstupnímu pohovoru. Při vstupním pohovoru ověřuje formou diskuse o předloženém projektu hloubku uchazečových znalostí a jeho orientaci ve filosofické problematice. Studenta nelze přijmout, pokud pro jím navržený projekt doktorské práce není možné zajistit školitele.

Formou hlasování stanoví komise výsledek přijímací zkoušky (vyhověl – nevyhověl) a stanoví pořadí uchazečů, kteří vyhověli. Celkový počet studentů, kteří mohou být na základě dosaženého pořadí přijati do doktorského studijního programu, se stanovuje na každý akademický rok zvlášť dle aktuálních možností pracoviště.