Stipendium za publikace Mgr. a PhD studentů

 

Katedra filosofie a religionistiky se rozhodla novým způsobem podpořit vědecké aktivity magisterských studentů a doktorandů naší katedry. Pokud to finanční situace dovolí, rádi bychom odměňovali odborné publikace (typicky články), které po dobu studia vyjdou. Doufáme, že vám tato podpora umožní věnovat více sil vědeckému životu.

Pokud vám během kalendářního roku vyjde odborný text, který dedikujete Univerzitě Pardubice, vyplatíme vám v následujícím roce finanční odměnu. Při typickém výstupu, tj. odborném článku publikovaném v oborově relevantním recenzovaném časopise, by výše odměny dosahovala 10.000 Kč či 25.000 Kč. Konkrétní výše odměny bude záležet na kvalitě textu: článek na katedře prostudujeme, a pokud text vyhodnotíme jako standardní, bude vám náležet odměna 10 tisíc, pokud jako nadstandardní, odměna 25 tisíc korun (pokud bychom usoudili, že se jedná o text nekvalitní, odměnu snížíme či vůbec nepřiznáme). V případě jiných odborných výstupů nežli článků budeme výši odměny náležitě upravovat (např. za kvalitní knihu bychom se pokusili vyplatit větší odměnu, za recenzi nižší).

Konkrétní postup: Pokud publikujete v kalendářním roce nějaký svůj odborný text, který dedikujete Univerzitě Pardubice, napište nejpozději do 31. 12. kolegovi Filipu Grygarovi email (filip.grygar@upce.cz). Přiložte samotný text a uveďte informace o tom, kde vyšel. Na katedře následně text posoudíme z hlediska jeho kvality a necháme vám vyplatit stipendium v relevantní výši. Pokud v daném kalendářním roce ukončujete svá studia, a nebylo by tak možné vám stipendium vyplatit příští rok (výplata stipendia je podmíněna tím, že stále studujete), napište kolegovi Grygarovi již v průběhu roku s dostatečným předstihem před ukončením studia (alespoň tři měsíce předem). Při ukončování studia můžete kolegovi napsat i o dosud nevydaných, nicméně již do recenzního řízení odeslaných textech.

Vyplácení této podpory závisí na finančních možnostech katedry a množství publikovaných textů. Proto bohužel nemůžeme tuto podporu bez výhrad slíbit a při zhoršené finanční situaci bychom ji museli redukovat či zrušit. Budeme se ji nicméně snažit takto dlouhodoběji vyplácet.