Ondřej Sikora, Ph.D.

E-mail: ondrej.sikora@upce.cz  
Telefon: 466 036 625
Kancelář: 05 013, budova G
Konzultační hodiny (LS 21-22): středa, 10:00 - 12:00
 

Odborné zaměření:

Vztah etiky a metafyziky v moderním kontinentálním myšlení, teorie autonomie.

Vzdělání

2005–2010      Ph.D. v oboru filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

1997–2002      Mgr. v oboru filozofie, Filozofická fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2004–2007      Rozšiřující kvalifikační studium – anglický jazyk a literatura, Pedagogická fakulta Univerzity Karlova v Praze

2003–2005      Doplňkové pedagogické studium, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

1992 – 1997    Obchodní akademie Šumperk

 

Výuka

2/2013 – dosud:          Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, katedra filosofie – kurzy zaměřené na moderní myšlení kontinentální tradice a Platónovu filosofii

 

Publikace

Monografie

 • Sikora, O., Kantova praktická metafyzika. Karolinum, Praha 2017.
 • Sikora, O., Chavalka, J. (eds.), Nietzsche o ctnosti. Filosofický časopis, 66, mimořádné číslo 2/2018 – Filosofia, Praha 2018.
 • Sikora, O., Sirovátka, J. (eds.), Lévinas v konfrontaci. OIKOYMENH, Praha 2019.
 • Sikora, O., Autonomie v dialogu. Kant a druzí. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2021.

 

Články

 •  „Rozumová víra mezi Jaspersem a Kantem“, in: Filosofický časopis, 69, 1/2021, s. 53–73.
 • „Metafyzika svobody u Kanta a Spinozy“, in: L. Benyovszky, M. Pětová (eds.), Bůh a božství v německé klasické filosofii, Togga, Praha 2020, s. 21–62.
 • „Zbožnost, nápodoba a připodobnění“, in: Platónův dialog Euthyfrón, OIKOYMENH, Praha 2019, s. 62–79.
 •  „Mezi autonomií a heteronomií. Lévinas a Kant“, in: O. Sikora, J. Sirovátka (eds.), Lévinas v konfrontaci. OIKOYMENH, Praha 2019, s. 9–36.
 • „Tak chci, tak přikazuji. Kant a Nietzsche v dialogu“, in: Reflexe, 54/2018, s. 105–126.
 • „Ctnost jako bytí v dialogu“, in: Filosofický časopis, mimořádné číslo 2/2018, s. 36–58.
 • „Pravda, poznání a jednání u Friedricha Nietzscheho“, in: Pravda. Teoretické a praktické kontexty. Bratislava 2018, s. 48–52.
 • „Teorie, praxe a metafyzika u Kanta“, in: (Meta) Filozofia – prax. Bratislava 2016, s. 115–121.
 • „Zvrácenost srdce a autonomie“, in: L. Benyovszky - J. Matoušek (vyd.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Praha 2017, s. 125–141.
 • „Kantovo chápanie bytnosti slobody a metafyzika“, in: V. Leško – M. Sobotka a kol. (vyd.), Heidegger a novoveká metafyzika. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Košice 2017, s. 347–386.
 • „Sókratova chudoba a zbožnost“, in: Platónova Obrana Sókrata, OIKOYMENH, Praha 2017, s. 69–84.
 • „Autonomie a druhý“, in: Filosofický časopis, 4/2014, č. 62, s. 523–538.
 • „Teorie postulátů a rozumová víra“, in: Reflexe, 46/2014, s. 51–75.
 • „K pozitivnímu významu Kantovy kritiky metafyziky“, in: Studia Neoaristotelica 3/2013, s. 72–90.
 • „Kant a metafyzika“, in: Studia Neoaristotelica 3/2013, s. 99–108.
 • „Kantův sokratismus“, in: Aluze.cz, 3/2012, s. 72–79.
 • „Vznešenost přírody u Kanta“, in: P. Komenda, L. Malinová, R. Změlík (eds.) Místo - prostor – krajina v literatuře a kultuře, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, s. 155-161.
 • „Metafyzika čistého praktického rozumu“, in: M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche et al. (eds.), Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii  20. a 21. století, Filosofia, Praha 2010, s. 49–80.
 • „Praktické sebevědomí“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Univerzita Palackého v Olomouci 2006.
 • „Faktum rozumu a zdůvodnění morálky“, in: B. Horyna (ed.), Kant Redivivus. Průřezy dílem filosofa, Masarykova universita v Brně 2004.

 

Granty a stipendia

2019 – dosud  řešitel projektu Grantové agentury ČR (projekt: Autonomie a alterita. Kant v dialogu)

2015                stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa

2013 – 2015    spolupracovník na projektu OP VK Idea university.

 

Organizační aktivity

 • „Patočka v dialogu“. Dvoudenní konference věnovaná Patočkově interpretaci vybraných myslitelů evropské tradice. Univerzita Pardubice, zámek Pardubice, 7. – 8. listopadu 2017
 • „Nietzschův Zarathustra: ctnost, která obdarovává“. Univerzita Pardubice, 17. října 2017
 • „Filosofie v horách“. Každoroční čtyřdenní filosofický workshop od r. 2014. Dolní Albeřice, Horní Maršov

 

Další vědecká činnost

2019 – dosud člen panelu pro hodnocení kvalitních výsledků pro obor filosofie při Odboru RVVI Úřadu vlády ČR