Ondřej Sikora, Ph.D.

 

E-mail: ondrej.sikora@upce.cz  
Telefon: 466 036 625
Kancelář: 05 013, budova G
Konzultační hodiny: úterý, 12:00 - 13:00
 


Odborné zaměření
Filosofie I. Kanta v dialogu s filosofií 20. století a antikou; problematika vztahu etiky a metafyziky.

Studium:
2005 – 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Doktorské studium oboru Filozofie, titul Ph.D.
2004 – 2007 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Anglický jazyk a literatura – rozšiřující studium
2003 – 2005    Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Doplňkové pedagogické studium
1997 – 2002    Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Studium oboru Filozofie, titul Mgr.
1992 – 1997    Obchodní akademie Šumperk – maturitní zkouška

Pracovní zkušenosti:
2/2013 - Filozofická fakulta Univerzity Pardubice – odborný asistent se zaměřením na dějiny filozofie a etiky
8/2003 – 1/2013    Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Šumperk
- učitel: anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd – filozofie
8/2001 – 6/2003    ZŠ Sudkov
- učitel: cizí jazyky, všeobecně vzděl. předměty

Přednášková činnost:
Kurzy v rámci doktorandského studia na Katedře filosofie FF UP Olomouc:
ZS 2005 – LS 2006    Kurz „Kantova etika“
ZS 2007    Kurz „Kritika čistého rozumu“
LS 2007    Kurz „Kritika praktického rozumu“
ZS 2008    Kurz „Kant a problém metafyziky“
LS 2010    Kurz „Zákon, svoboda, nesmrtelnost“

Účast na konferencích:

 • „Život a dílo Immanuela Kanta“, 9. 12. 2003, Katedra filosofie FF MU, Brno.
 • „Schizma filozofie 20. století“, 25. - 27. 6. 2008, Katedra filosofie FF UJEP a Filosofický ústav AV ČR, Horní Vysoká.
 • „Místo, prostor, krajina“, 21. - 22. 10. 2010, Katedra bohemistiky FF UP, Olomouc.


Publikační činnost:

 • „Faktum rozumu a zdůvodnění morálky“, in: B. Horyna (ed.), Kant Redivivus. Průřezy dílem filosofa, Masarykova universita v Brně 2004.
 • „Praktické sebevědomí“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Univerzita Palackého v Olomouci 2006.
 • „Metafyzika čistého praktického rozumu“, in: M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche et al. (eds.), Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, Filosofia, Praha 2010.
 • „Vznešenost přírody u Kanta“, in: P. Komenda, L. Malinová, R. Změlík (eds.) Místo - prostor – krajina v literatuře a kultuře, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012.
 • „Kantův sokratismus“, Aluze 3/2012.
 • „Kant a metafyzika“, Studia Neoaristotelica 3/2013
 • „K pozitivnímu významu Kantovy kritiky metafyziky“, Studia Neoaristotelica 3/2013
 • „Teorie postulátů a rozumová víra“, Reflexe č. 46/2014.
 • „Autonomie a druhý“, Filosofický časopis 4/2014
 • „Sókratova chudoba a zbožnost“, in: Platónova Obrana Sókrata, Oikoymenh: Praha 2017, pp. 69-84.
 • „Zbožnost, nápodoba a připodobnění“, in: Platónův dialog Euthyfrón (v tisku), OIKOYMENH, Praha 2018.