Ondřej Sikora, Ph.D.

E-mail: ondrej.sikora@upce.cz  
Phone: 466 036 625
Office: 05 013, building G
Consultation hours (summer 21-22): Wed 10:00 - 12:00
 

Research interests
Philosophy of I. Kant, relation of ethics and metaphysics in modern European thought, theory of autonomy.

Education
2005–2010:     Ph.D. in Philosophy, Palacky University in Olomouc, Faculty of Arts
1997–2002:     MA in Philosophy, Charles University in Prague, Faculty of Arts
2004 – 2007:   English Teacher’s Course, Charles University in Prague, Pedagogical Faculty
2003 – 2005:   Pedagogical Course, Palacky University in Olomouc, Pedagogical Faculty
1992 – 1997:   Secondary Business School in Sumperk

Teaching Experience
2/2013 – present:       teaching at the Department of Philosophy, University of Pardubice.

Courses on modern continental philosophy, ethics, and Plato

Publications

Monographs

- Sikora, O., “Kant’s Practical Metaphysics“ (Kantova praktická metafyzika). Karolinum, Prague 2017.

- Sikora, O., Chavalka, J. (eds.), “Nietzsche on Viertue” (Nietzsche o ctnosti). Filosofický časopis, 66, 2/2018 – Filosofia, Prague 2018.

- Sikora, O., Sirovátka, J. (eds.), “Lévinas in Confrontation” (Lévinas v konfrontaci). OIKOYMENH, Prague 2019.

- Sikora, O., “Autonomy in Dialogue. Kant and Others“ (Autonomie v dialogu. Kant a druzí). Mervart, Červený Kostelec 2021.

Articles and book chapters

- “Rational Faith between Jaspers and Kant” (Rozumová víra mezi Jaspersem a Kantem), in: Filosofický časopis, 69, 1/2021, pp. 53–73.

- “Kant and Spinoza on Metaphysics of Freedom” (Metafyzika svobody u Kanta a Spinozy), in: L. Benyovszky, M. Pětová (eds.), Bůh a božství v německé klasické filosofii, Togga, Prague 2020, pp. 21–62.

- “Piety, Imitation and Assimilation” (Zbožnost, nápodoba a připodobnění), in: Platónův dialog Euthyfrón, OIKOYMENH, Prague 2019, pp. 62–79.

- “Between Autonomy and Heteronomy. Levinas and Kant” (Mezi autonomií a heteronomií. Lévinas a Kant), in: O. Sikora, J. Sirovátka (eds.), Lévinas v konfrontaci. OIKOYMENH, Prague 2019, pp. 9–36.

- “So I Will, So I Order. Kant and Nietzsche in Dialogue” (Tak chci, tak přikazuji. Kant a Nietzsche v dialogu), in: Reflexe, 54/2018, pp. 105–126.

- “Virtue as Being in Dialogue” (Ctnost jako bytí v dialogu), in: Filosofický časopis, 2/2018, pp. 36–58.

- “Truth, Cognition and Action in Nietzsche” (Pravda, poznání a jednání u Friedricha Nietzscheho), in: Pravda. Teoretické a praktické kontexty. Bratislava 2018, pp. 48–52.

- “Theory, Practice and Metaphysics in Kant” (Teorie, praxe a metafyzika u Kanta), in: (Meta) Filozofia – prax. Bratislava 2016, pp. 115–121.

- “Corruption of Heart and Autonomy” (Zvrácenost srdce a autonomie), in: L. Benyovszky - J. Matoušek (eds.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Prague 2017, pp. 125–141.

- “Kant on Nature of Freedom and Metaphysics” (Kantovo chápanie bytnosti slobody a metafyzika), in: V. Leško – M. Sobotka a kol. (eds.), Heidegger a novoveká metafyzika. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Košice 2017, pp. 347–386.

- “Socrates’ Poverty and Piety” (Sókratova chudoba a zbožnost), in: Platónova Obrana Sókrata, OIKOYMENH, Prague 2017, pp. 69–84.

- “Autonomy and the Other” (Autonomie a druhý), in: Filosofický časopis, 4/2014, č. 62, pp. 523–538.

- “Theory of Postulates and the Faith of Reason” (Teorie postulátů a rozumová víra), in: Reflexe, 46/2014, pp. 51–75.

- “On the Positive Meaning of Kant’s Criticism of Metaphysics” (K pozitivnímu významu Kantovy kritiky metafyziky), in: Studia Neoaristotelica 3/2013, pp. 72–90.

- “Kant and Metaphysics” (Kant a metafyzika), in: Studia Neoaristotelica 3/2013, pp. 99–108.

- “Kant’s Socraticism” (Kantův sokratismus), in: Aluze.cz, 3/2012, pp. 72–79.

- “Kant on the Nobility of Nature” (Vznešenost přírody u Kanta), in: P. Komenda – L. Malinová – R. Změlík (eds.) Místo - prostor – krajina v literatuře a kultuře, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, pp. 155-161.

- “Metaphysics of Pure Practical Reason” (Metafyzika čistého praktického rozumu), in: M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche et al. (eds.), Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii  20. a 21. století, Filosofia, Prague 2010, pp. 49–80.

- “Practical Self-Consciousness” (Praktické sebevědomí), in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Univerzita Palackého v Olomouci 2006.

- “The Fact of Reason and Justification of Morality” (Faktum rozumu a zdůvodnění morálky), in: B. Horyna (ed.), Kant Redivivupp. Průřezy dílem filosofa, Masarykova universita v Brně 2004.

Grants and scholarships

2019 – present:           Research grant from the Grant Agency of the Czech Republic (The project: Autonomy and Alterity. Kant in Dialogue)

2015                            Scholarship from John Hus Foundation

2013 – 2015                co-worker in the EU project Idea of University

Workshops and conferences organised

- Autonomy in Dialogue. Kant and Phenomenological Tradition. International Conference, Czech Academy of Sciences, Prague, September 16-17 2021.

- “Patocka in Dialogue”. Czech-Slovak conference, University of Pardubice, November 2017

- “Nietzsche’s Zarathustra: Self-giving virtue”. University of Pardubice, October 2017

- “Philosophy in the Mountains”. A regular 4-day workshop on selected topic, since 2014

Ongoing activities

2019 – present:           member of evaluating board in philosophy for the Czech Government Department RVVI.