Mgr. et Mgr. Markéta Dudziková, Ph.D.

 

Email: marketa.dudzikova@gmail.com

Konzultační hodiny: po dohodě e-mailem 

 

Odborné zaměření

řecká patristika, helénistická filosofie (zejména židovská), raně křesťanská recepce řecké filosofie, alegorická interpretace Bible

Řehoř z Nyssy, Filón Alexandrijský, Órigenés, Kyrillos z Jeruzaléma, 

 

Vzdělání 

2011–2019 – Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, studium doktorského oboru Filosofie, disertační práce „Interpretace Mojžíšova života podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na myšlení Filóna Alexandrijského“ 

2003–2011 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, studium magisterského dvouoboru Český jazyk a literatura – Filosofie 

2003–2010 – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, studium magisterského oboru Katolická teologie

 

Zahraniční studium a stáže 

2021–2022 – pětiměsíční badatelský pobyt na Yale Divinity School, USA

2016 – tříměsíční badatelský pobyt na Institut für Judaistik, Universität Bern, Švýcarsko 

2013 – pětiměsíční studijní pobyt na Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Německo 

2009 – semestrální studijní pobyt na Katholisch-theologische Fakultät der Universität Wien, Rakousko 

 

Zaměstnání 

2022– vědecký pracovník při katedře systematické teologie a filosofie KTF UK zapojený do projektu „Recepce principů alexandrijské exegeze mezi Východem a Západem“

2020 učitel filozofie na Arcibiskupském gymnáziu v Praze 

2019–2021 vědecký pracovník při katedře filosofie ETF UK zapojený do projektů „Vztah mezi nestvořeným Bohem a stvořenými bytostmi podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na alexandrijskou biblickou exegezi“ a „Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice“

2018– redaktorka časopisu Reflexe (od 2022 šéfredaktorka) 

2012–2018 Badatel Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu Historie a interpretace Bible

 

Jiné 

Člen Patristické společnosti České republiky a Mezinárodní patristické společnosti (AIEP–IAPS) 

Člen redakční rady časopisu Salve

 

Publikace 

 • Dudziková, Markéta, Seeing and Not Seeing in the Darkness. Philo of Alexandria and Gregory of Nyssa’s Exegeses of Exod 20:21, in: Studia Philonica Annual, 34, 2022 [přijato k publikaci].
 • Dudziková, Markéta, Šalomounova fysika, úvodní studie ke komentovanému překladu Řehoř z Nyssy, Homilie na knihu Kazatel, Praha 2022 [vyjde]. 
 • Dudziková, Markéta, Inspirativní rysy starověké alegorie, in: Salve, 31, 2021/4, str. 65–85. 
 • Dudziková, Markéta – Vopřada, David, Přechod Rudým mořem jako konkrétní příklad patristické exegeze, in: Salve, 31, 2021/4, str. 87–102.
 • Dudziková, Markéta, „Správná chvíle, která rodí do života“ Čas a ctnost v Homiliích na knihu Kazatel Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 35/1, 2021, str. 1–21. 
 • Dudziková, Markéta, Friendship with God as an Ultimate Ideal in the Writings of Philo of Alexandria, in: AUC Theologica, 10 (2020/2), str. 9–25. 
 • Dudziková, Markéta, Mojžíš a svět idejí. Poznání dané podle Filóna Alexandrijského izraelskému králi, zákonodárci, veleknězi a prorokovi, in: Reflexe, 59 (2020), str. 53–79.
 • Řehoř z Nyssy, Mojžíšův život, řecko-české vydání, úvodní studie, překlad a poznámky M. Bendová, Praha: OIKOYMENH, 2018, Knihovna raně křesťanské tradice. 
 • Bendová, Markéta, The Influence of Philo’s De Abrahamo on Gregory of Nyssa’s De Vita Moysis, in: AUC Theologica, 8, 2018/2, str. 91‒109.
 • Bendová, Markéta, „Nevěsta Mojžíš“. Role izraelského zákonodárce v Homiliích na Píseň písní Řehoře z Nyssy, in: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ ‒ Príslovia ‒ Pieseň piesní, ed. M. Lichner, Olomouc 2017, str. 153‒174. 
 • Bendová, Markéta, Napodobování příbuzného: Vykoupení a nový život podle Katechetické řeči Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 2015/2, 26, str. 25‒34. 
 • Bendová, Markéta, Základy křesťanské zvěsti podle Řehoře z Nyssy, úvodní studie ke komentovanému překladu Řehoř z Nyssy, Katechetická řeč, Praha 2015, str. 9‒80. 
 • Bendová, Markéta, Mojžíš, vzor ctnosti podle Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 24, 2014/1, str. 111‒125. 
 • Bendová, Markéta, Svoboda v Oratio catechetica magna Řehoře z Nyssy na pozadí Órigenova De principiis, in: Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, vyd. T. Nejeschleba et al., Brno, 2013, str. 25–40. 
 •  

Překlady 

 • Kyrillos z Jeruzaléma, Katecheze I (prokatecheze a katecheze 1–11), čes. překl. P. Dudzik – M. Dudziková, Praha: Krystal, 2021. 
 • Řehoř z Nyssy, Mojžíšův život, Praha: OIKOYMENH, 2018. 

 

Konference a veřejné prezentace

 • „Insatiable Desire of Soul in Philo of Alexandria“, 27. 5. 2022, 2022 Annual Meeting of the North American Patristics Society, Chicago, Illinois, USA. 
 • „Kniha Kazatel podle Řehoře z Nyssy aneb Šalomounova filosofie přírody“, 14. 2. 2022, Patristický seminář [online]. 
 • „The Pattern and the Image in Gregory of Nyssa’s Interpretation of the Jewish Tabernacle“, 29. 10. 2021, From Alexandria to Nyssa: Clement and Gregory in Conversation, Řím, Itálie [hybridní konference; virtuální účast]. 
 • „‚Všechno má svůj čas a každá věc pod nebem vhodný okamžik.‘ Čas a ctnost v Homiliích na knihu Kazatel Řehoře z Nyssy“, 17. 9. 2020, Eternity, Time and History in Patristic Thought, Praha. 
 • „Vztah Mojžíše a inteligibilního vzoru u Filóna Alexandrijského“, 28. 1. 2020, Zimní konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha. 
 • „Stvoření podle obrazu Božího v díle Filóna Alexandrijského“, 28. 9. 2019, III. Česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium („Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“), Bratislava, Slovensko.
 • “Two ways of interpretation of the Sinai revelation according to Philo of Alexandria and Gregory of Nyssa”, 19.‒24. 8. 2019, XVIII. International Conference on Patristic Studies, Oxford, Velká Británie. 
 • „Nevěsta Mojžíš. Role izraelského zákonodárce v Homiliích na Píseň písní Řehoře z Nyssy“, 22.–23. 9. 2016, Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: Kazateľ, Príslovia, Pieseň piesní, Teologická fakulta Trnavskej Univerzity, Bratislava, Slovensko.
 • „Napodobovat sourodé. Vykoupení skrze svátosti podle Katechetické řeči Řehoře z Nyssy“ [Imitation of an Affinity: Redemption through the Sacraments according to the Catechetical Oration of Gregory of Nyssa], 24.–25. 9. 2015, Patristická konference, Olomouc. 
 • “Story of Virtue: Spiritual Interpretation of Biblical Narrative” (Presentation of a PhD Project), 17.–20. 9. 2014, XIII International Colloquium on Gregory of Nyssa, Řím, Itálie. 
 • „Mojžíš, vzor ctnosti podle Řehoře z Nyssy“ [Moses, an Example of Virtue according to Gregory of Nyssa], 19.–20. 9. 2013, Patristická exegeze Písma, Praha. 
 • „Exegetická metoda Řehoře z Nyssy podle jeho Života Mojžíšova” [The Exegetical method used in Gregory of Nyssa’s Life of Moses], 20.–21. 9. 2012, Konference české patristické společnosti, Olomouc. 
 • „Svoboda v Oratio catechetica magna Řehoře z Nyssy“ [Freedom in the Oratio catechetica magna of Gregory of Nyssa], 5.–7. 10. 2011, Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc. 
 •  

Recenze

 • Dudziková, Markéta: Maren R. Niehoff, Philo of Alexandria. An Intellectual Biography, in: Reflexe, 57, 2019, str. 196–205.
 • Bendová, Markéta: Pavel Milko, Órigenés učitel, in: Reflexe, 41, 2011, str. 118–122. 

 

Editorská práce

 • Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, Bendová, M. – Borovanská, J. –Vejvodová, D. (eds.), Praha 2013.