Mgr. Alena Roreitnerová, Ph.D.

 

email: alena.teskova@gmail.com

konzultační hodiny: online nebo prezenčně po předchozí dohodě emailem

 

Odborné zaměření

Současná filosofie – především fenomenologie; estetika, filosofie umění

 

Profesní zkušenosti

2019 - Projekt UNCE - Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice; Filosofická fakulta University Karlovy, Ústav filosofie a religionistiky, vědecká pracovnice

2014 - Teologická fakulta University Palackého v Olomouci, vědecká pracovnice

2011/2012 - Kurz Filosofie řeči Waltera Benjamina na ETF UK (spolu s prof. Lenkou Karfíkovou).

2006 - Universita Jana Amose Komenského, Praha, vyučující

 

Vzdělání

2010-2018 - Filosofická fakulta University Karlovy, doktorské studium filosofie; disertační práce: Paměť a čas v Augustinových Vyznáních a v Proustově Hledání ztraceného času

2006-2010 - Filosofická fakulta University Karlovy, navazující magisterské studium filosofie; diplomová práce: Založení smyslu mezi Husserlem a Merleau-Pontym

2002-2006 - Filosofická fakulta University Karlovy, bakalářské studium filosofie; bakalářská práce: Mýtus a dějiny v myšlení Waltera Benjamina

2000-2001 - Filosofická fakulta University Karlovy, magisterské studium, dvouobor: filosofie, estetika

 

Studijní pobyty v zahraničí

2017 - Badatelský pobyt v Staatsbibliothek zu Berlin.

2016 - Badatelský pobyt v Bibliothèque nationale de France a v Institut d’Études Augustiniennes

2015-2016 - Université Paris I – Panthéon Sorbonne (supervisor: Laurent Lavaud)

2011 - Badatelský pobyt v Bibliothek der Universität Konstanz

2005 - Université Paris I – Panthéon Sorbonne

 

Monografie

Myšlení hranice / hranice myšlení; Petr Prášek, Alena Roreitnerová (eds.), Karolinum, Praha 2021

 

Články

Vrstvy času; podoby hranic proustovského světa; in: Myšlení hranice / hranice myšlení, Karolinum, Praha 2021, str. 128-144.

Aporie hledání Boha v paměti; význam analýzy paměti v X. knize Augustinových Vyznání, Reflexe 59, Praha 2020, str. 5-51.

Kvalitativní čas v Proustově Hledání ztraceného času, Svět literatury XXV/52, Praha 2015, str. 59-79.

Paměť, zapomínání a časová diskontinuita; o minulosti, která se nevypráví; in: Uzel na kapesníku: vzpomínka a narativní konstrukce dějin; vyd. M. Poliaková, J. Raška, V. Smyčka; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014, str. 15-37.

Augustine’s Search for God in Memory; příspěvek na konferenci „The Knowledge of God: East and West Dogmatic and Spiritual Dimensions“, 9.-10. října 2014, Lvov, Ukrajina (přijato k tisku).

De generatione et corruptione; několik poznámek ke vzniku a zániku filosofických kateder na Univerzitě Karlově po listopadu 1989; in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí, vyd. M. Bendová, J. Borovanská, D. Vejvodová, Nomáda, Praha 2013, str. 331-360.

Umělecké dílo jako překlad knihy přírody; několik poznámek k „Filosofii jazyka Waltera Benjamina“; in: Svět literatury 44, Praha 2011, str. 5-24.

 

Recenze

Martin Ritter: Poznáním osvobozovat budoucí; Benjaminova teorie pravdy, Reflexe 59, Praha 2020, str. 246-266.

 

Překlady

Roger Scruton: Krása; OIKOYMENH, Praha 2021.

Marcus Düwell: Filosofické předpoklady Praktické etiky, in: Přístupy k etice III, vyd. J. Jirsa, Filosofia, Praha 2019.

Ovidiu Stanciu: (Ne)motivovanost epoché. Patočka, kritik mladého Finka, in: Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Praha 2016.

Michael Oakeshott: Idea university; in: Idea university, vyd. Jakub Jirsa, Academia, Praha 2014.

Mark Edmundson: Několik slov k začínajícímu profesorovi humanitních oborů; in: Idea university, vyd. Jakub Jirsa, Academia, Praha 2014.

M. Merleau-Ponty: Založení citu; in: Pojmy založení a esence v pozdní filosofii Merleau-Pontyho, vyd. J. Fulka a A. Tesková, OIKOYMENH, Praha 2011.

Annabelle Dufourcq: Založení a imaginárno; in: Pojmy založení a esence v pozdní filosofii Merleau-Pontyho, vyd. J. Fulka a A. Tesková, OIKOYMENH, Praha 2011.

Franck Robert: Základ a založení; in Pojmy založení a esence v pozdní filosofii Merleau-Pontyho, vyd. J. Fulka a A. Tesková, OIKOYMENH, Praha 2011.

Překlady článků pro Revue Salve (J. J. Pérennès, P. Faure, E. Mazza, Dom Samuel, L. Gardet & G. Anawati, T. Michelet, A.-M. Pelletier).

 

Granty

2018-2019 - UNCE; Univerzitní Centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice v rámci FFUK.

2015 - Grant „Filosofické aspekty Proustova pojetí času a paměti“, vnitřní grant FF UK.

2012–2015 - Podíl na výzkumném záměru „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie“, FF UK.

2009-2012 - Spolupráce na grantovém projektu: „Fenomenologie vnímání a ontologie světa u Merleau-Pontyho”, IAA901010907, GAAV, hlavní řešitel: Jakub Čapek.

 

Redakce

Nicolas Malebranche: Hledání pravdy I-III, Togga, Praha 2018.

Gilles Deleuze: Spinoza. Praktická filosofie, OIKOYMENH, Praha 2016.

Simone Weil: Bojujeme za spravedlnost?, in: Filosofie lásky a přátelství, Mervart, Č. Kostelec 2016.

Maurice Merleau-Ponty: Fenomenologie vnímání, OIKOYMENH, Praha 2013.