Vybrané otázky z religionistiky

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Vybrané otázky z religionistiky I  

 

 

Předmět je rámován dlouhodobou diskusí o vymezení religionistiky v rámci humanitních disciplín. Představuje religionistiku jako obor rozkročený mezi hledáním a zkoumáním specificky náboženských jevů, a mezi studiem obecnějších vzorců myšlení a jednání, shrnutých do kategorií mýtus a rituál. Cílem předmětu je poskytnou studentům znalostní základy pro řešení otázek, z jakých ideových a teoretických kořenů religionistika vzešla, co může a nemůže religionistika zkoumat, a v čem se religionistický výzkum liší od historie, antropologie, psychologie nebo sociologie.

 

   

 

 

 

Bell, C.: Ritual: Perspectives and Dimensions, Oxford: Oxford University Press 1997.
Boyer, P. - Liénard, P. (2008): "Ritual Behavior in Obsessive and Normal Individuals: Moderating Anxiety and Reorganizing the Flow of Action", Current directions in psychological science 17/4, 291-295.
Religions, London - Cambridge: Harvard University Press 1996.
Durkheim, E.: Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii, Praha: Oikúmené 2002.
Eliade, M.: Mýtus a skutečnost, Praha: Oikúmené 2011.
Geertz, C.: "Náboženství jako kulturní systém", in: Lužný, Dušan: Řád a moc. Vybrané spisy ze sociologie náboženství, Brno: Masarykova univerzita 2005, str. 123-158.
Leach, E.: "Sermons by a Man on a Ladder", New York Review of Books 7, 1966, 28-31.
Lévy-Bruhl, L.: Myšlení člověka primitivního, Praha: Argo 1999.
Malinowski, B.: "Rational Mastery by Man of His Surroundings", in: Lehmann, A.C. -Myers J.E. (eds.): Magic, Witchcraft, and Religion. An Anthropological Study of the Supernatural, Mountain View: Mayfeld Publishing Company 1989, 289-294.
Robertson-Smith, W.: Lectures on the Religion of the Semites, Edinburgh: Black 1889, 1-28.
Van Gennep, A.: Přechodové rituály: Systematické studium rituálů, Praha: Portál 2018.
 

   
           
Vybrané otázky z religionistiky II     Kurz seznamuje studenty s problematikou nových náboženských hnutí jakožto zásadního fenoménu religiozity 20. a 21. století.      

 

Douglas E. Cowan a David G. Bromley, Sekty a nová náboženství, Praha: Grada Publishing, 2013.
Christopher Partridge (ed.), Encyklopedie nových náboženství: nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita, Praha: Knižní klub, 2006.
Zdeněk Vojtíšek, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí, Brno: L. Marek, 2009.
Zdeněk Vojtíšek, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí, Praha: Karolinum, 2017.

 

   
           
Vybrané otázky z religionistiky III            

 

Základní: Kelsay John. Arguing the Just War in Islam.. Harvard Univerzity Press, 2007.

Základní: Tambiah Stanley J. Buddhism Betrayed?: Religion, Politics, and Violence in Sri Lanka.. University of Chicago Press, 1992.

Základní: Juergensmeyer Mark. Teror v mysli boží. Brno CDK, 2007.

 

   
           
Vybrané otázky z religionistiky IV     Cílem kurzu je představit základní teoretické přístupy k pochopení vztahu náboženství a ekonomie v kontextu konzumního kapitalismu a konzumní kultury. Studenti se také seznámí s koncepty kapitalismu, konzumní kultury, konzumerismu, životních stylů a identit.      

 

Základní: Stark, R., Finke, R. Acts of Faith. Explaining the Human Side of Religion. Berkeley ? Los Angeles ? London, 2000.

Základní: Mitchell, S. A. Buddhism, Media and Popular Culture, in D. L. McMahan (ed.) Buddhism in Modern World. London.

Základní: Lury, C. Consumer Culture. Cambridge, Malden.

Základní: Gauthier, F., Woodhead, L., Martikainen, T. Introduction. Consumerism as the Ethos of Consumer Society, in F. Gauthier, T. Martikainen (ed.) Religion in Consumer Society. Brands, Consumers and Markets. Surrey, Burlington, 2013.

Základní: Berger, P. Posvátný baldachýn. Brno, 2018.

Základní: Carrette, J., King, R. Selling Spirituality. The Silent Takeover of Religion. London ? New York, 2005.

Základní: Palmisano, S. The Paradoxes of New Monasticism in the Consumer Society, in F. Gauthier, T. Martikainen (ed.) Religion in Consumer Society. Brands, Consumers and Markets. Surrey, Burlington, 2013.

 

   
                   
Vybrané otázky současné religiozity    

 

Úvod kurzu tvoří teoretické otázky současné religiozity a tematickým jádrem bude podrobné seznámení se současností náboženství v českém prostředí z historického, geografického a demografického hlediska. Na to naváže představení nových směrů západního i východního původu a nenáboženské spirituality v současné západní kultuře.

     


ZÁKLADNÍ
Vojtíšek Zdeněk: Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice, Portál, Praha 2004 (kapitoly I. a II. do s. 139)
Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha; duchovní směry nového věku, Praha: Vyšehrad, 2010

DOPLŇKOVÁ
Arrienová Angeles: Archetypy šamanské tradice, Portál, Praha 2000
Burckhardt Titus: Alchymie, Malevern, Praha 2004
Derrida Jacques: Víra a vědění, Mladá fronta, Praha 2003
Drury Nevill: Nové horizonty, Votobia, Olomouc 1996
Fontana David: Kniha meditačních technik, Portál, Praha 1998
Grofovi Stanislav a Christina: Krize duchovního vývoje, Chvojkovo nakladatelství, Praha 1999
Hanuš Jiří: Náboženství v době společenských změn, Mezinárodní politologický ústav MU, Brno 1999
Hole Günther: Fanatismus :sklon k extrému a jeho psychologické kořeny, Praha: Portál 1998
Hopcke Robert H.: Průvodce po sebraných spisech C. G. Junga, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1993
Huxley Aldous: Brány vnímání, DharmaGaia a Maťa, Praha 1996
Marek Vlastimil: Český zen a umění naslouchat, Radost, Praha 1994
Lužný Dušan: Nová náboženská hnutí, Masarykova univerzita, Brno 1997
Lyon David: Ježíš v Disneylandu. Náboženství v postmoderní době, Praha: Mladá fronta 2002
Neubauer Zdeněk, Hlaváček Jakub: Slabikář hermetické symboliky & čítanka tarotu, Malvern, Praha 2003
Kuhn Thomas: Struktura vědeckých revolucí, OIKOYMENH, Praha 1997
Küng Hans: Světový étos pro politiku a hospodářství
Mrázek Miloš: Děti modrého boha, Dingir, Praha 2000
Robbers Gerhard (ed.): Stát a církev v zemích EU, Academia, Praha 2002
Tretera Jiří Rajmund: Stát a církve v České republice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002
Yates Frances A.: Rozenkruciánské osvícenství, Pragma, Praha 2000