Středověká filosofie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Středověká filosofie  

 

 

1. Přechod mezi antikou a středověkem. Vztah křesťanství k řecké kultuře a filosofii. Klement Alexandrijský. Ovlivnění latinskou kulturou a jejím uvažováním, dialog s římskou mocí. Tertullianus. Protikřesťanské spisy antických filosofů. Porfyrios, Kelsos.
2. Funkce filosofie ve středověku. Periodizace. Filosofie jako služka teologie, učení o dvojí pravdě. Úloha antické vzdělanosti a přechod mezi antikou a středověkem. Sedmero svobodných umění. Boëthius, latinské překlady, terminologie a komentáře.
3. Chápání času u Augustina. Eschatologie, prézentní eschatologie, chiliasmus, vypracování koncepce dějin u Augustina. Joachim da Fiore. Stát a dějiny spásy u Augustina. Eusebius a postavení Říma v dějinách spásy.
4. Pojetí člověka u Augustina, změny v chápání antropologie oproti antice. Svobodná vůle, racionalita. Milost a víra. Etické, ekleziologické a společenské důsledky Augustinovy koncepce. Problém predestinace a teodiceje.
5. Augustin, platonská a novoplatonská filosofie. Odlišnosti Augustinova myšlení od novoplatonismu. Augustin a pojetí filosofie v křesťanství, historizace platonismu. Filosofie zbavená kritičnosti.
6. Aristoteles a jeho opětovný "návrat do Evropy". Odlišné chápání antické filosofie v Byzanci a u Arabů. Překlady do arabštiny. Kulturní centra arabského a židovského aristotelismu a odlišnosti. Ibn Síná, Ibn Rušd, Rambam. Opětovné seznámení se Evropy se spisy Aristotela. Zákazy Aristotela.
7. Chápání teologie. Odlišení antického a středověkého chápání theologie. Theologie jako důsledek filosofického uvažování. Theologie jako základ uvažování. Pozitivní a negativní theologie, Dionysius Aeropagita. Mystika. Theologie jako systém - Tomáš Akvinský. Quinque viae. Scotův důkaz Boží existence.
8. Anselm z Cantebury. Důkaz Boží existence u Anselma z Cantebury. Argumentace a protiargumenty. Přesah Anselmova důkazu do dalšího filosofického uvažování. Anselmovo pojetí víry a racionality. Etické důsledky.
9. Spor nominalismu s realismem. Základní pojmosloví, různé podoby nauky o ideách ve středověku. Historické etapy celého sporu. Sociálně kritické dopady nauky realismu ve středověku. Jan Viklef, Jeroným Pražský. Odlišnosti v chápání postavení rozumu a poznání u Tomáše Akvinského a Viléma z Ockhamu.
10. Vilém z Ockhamu. Stanovisko nominalismu. Chápání logiky, Ockhamova břitva a její platnost. Důsledky logiky pro teologii, možnost poznání Boha.
11. Tomáš Akvinský a nauka o zákonech. Zákon věčný, přirozený, lidský a Boží. Akvinského pojetí řádu.
12. Pojetí racionality a lidské svobodné vůle u Akvinského. Determinismus a kompatibilismus. Chápání člověka a jeho odlišností od zvířete. Filosofie přírody.
13. Etické učení Tomáše Akvinského. Vrozený a naučený habitus. Synderesis, conscientia, sapientia, scientia. Spravedlnost, dobro, lidský zákon. Závaznost lidského zákona - různé interpretace Akvinského. Vyústění Akvinského učení o rozumu a přirozeném zákonu, nauka o přirozených právech.

 

   

 

 

 

Základní: Kobusch Theo. Filosofie vrcholného a pozdního středověku. Praha, 2013.

Základní: Pieper Josef. Scholastika. Praha, 1993.

Základní: Alain De Libera. Středověká filosofie. Praha, 2001.

Základní: Marek Otisk. Středověké myšlení. Ostrava, 2005.

Rozšiřující: Pavel Floss. Architekti křesťanského středověkého vědění.