Současná filozofie (SOFI)

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Současná filozofie I  

 

 

Cílem kursu je předvést vnitřní souvislost pojmů státu, suverenity a výjimečného stavu, a to na pozadí promýšlení těchto pojmů klíčovými autory politického myšlení 20. a 21. století. Snahou je nejen poznat základní možné postoje k dané problematice, ale rovněž postavit je vedle sebe tak, aby vyvstaly implicitní rozpory, a to i tam, kde různorodost metodických přístupů a dějinných okolností vzniku jednotlivých teorií zprvu budí dojem mimoběžnosti. Ve stále se vracejících otázkách, problémech a kontroverzích lze pak rozpoznat obrysy jednotného chápání státu a politična.

 

   

 

 

 

 

   
       
Současná filozofie II    

 

Kurz je zaměřen na význačné osobnosti současné, tj. západní i české filosofie 20. a 21. století, povahu jejich filosofického myšlení, včetně kulturních, historických, náboženských a politických souvislostí doby. Diskutovanými tématy vycházejícími z analýzy vybraných děl jednotlivých filosofů se týkají např. možností a podmínek vědeckého poznání, vztahu jazyka k myšlení a skutečnosti, teoretických úvah o pojetí spravedlnosti a charakteru právního státu, pojetí boha a smyslu náboženství, úlohy humanitních věd v moderní společnosti apod. Kurz bude vhodně kombinovat přednášky o jednotlivých filosofických osobnostech s četbou primární literatury tak, aby studenti získali základní, avšak komplexní znalost o současných filosofech a jimi řešených problémech.

 

     

 

Doporučená: ADORNO, T. W., HORKHEIMER, M. Dialektika osvícenství,. Praha: Oikúmené,, 2009.

Doporučená: WITTGENSTEIN, L. Filosofická zkoumání,. Praha: Filosofický ústav AV ČR,, 1993.

Doporučená: LYOTARD, J-F.. O postmodernismu,. Praha: FÚ AVČR., 1993.

Doporučená: RAWLS, J.. Teorie spravedlnosti.. Praha, Victoria publishing,, 1995.