Současná filozofie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Současná filozofie I  

 

 

Cílem kursu je přiblížit studentům formou kombinace přednášky a semináře hlavní problémy francouzské filosofie ve spojení s francouzskou intelektuální tradicí 19. a 20. století od novokantovského intelektualismu 19./20. století přes existencialismus a fenomenologii 20.století po současnost. Hlavní autoři a autorky: Henri Bergson, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Jean Wahl, Vladimir Jankelévitch, Albert Camus, Emmanuel Levinas, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Frédéric Worms.

 

   

 

 

 

 

   
           
Současná filozofie II    

 

Kurs pro mgr. studium navazuje volně na kurs MOFIF bc. studia, spojuje formu přednášky a seminární práce. Jeho předmětem je prohloubení znalostí z oblasti filosofie francouzského existencialismu, fenomenologie, strukturalismu a politické filosofie.

Podrobněji probere přednáškově a seminárně řadu pojmů vlastní francouzské filosofii existencialismu a fenomenologii jako jsou en-soi, pour-soi, pour autrui, être, intentionalité, imaginaire, mauvaise foi,  histoire, historicité, structure a další.

 

     

 

Jean-Paul Sartre, Bytí a nicota.

Jean-Paul Sartre, Existencialismus je humanismus.

Jean-Paul Sartre, Zeď

Jean-Paul Sartre, Nevolnost.

Simone de Beauvoirová, Druhé pohlaví.

Maurice Merleau-Ponty, Oko a duch.

Claude Lévi-Strauss, Myšlení přírodních národů.

Michel Foucault, Diskurs, autor, genealogie.

Michel Foucault, Slova a věci.

 

   
           
Současná filozofie    

 

Cílem kurzu je uvést "neprofesionální filosofy" na cestu filosofického myšlení prostřednictvím interpretace zásadních myšlenkových proudů 19. a 20. století. Uvést na cestu myšlení znamená vstoupit do dialogu s těmi, kteří po této cestě kráčejí a kteří jsou sami spolurealizátory takového dialogu, neboť jejich myšlení opět povstává z rozhovoru s těmi, kteří mysleli před nimi. Základním východiskem nám bude novověké založení filosofického tázání u Descarta a jeho radikalizace u Spinozy. Poté budeme pokračovat Kantovým stanoviskem autonomie a jeho specifickým rozvíjením u Schopenhauera. Protiváhou Schopenhauerovu existenciálnímu pesimismu je Nietzschovo radikální přitakání životu. Jak je po Nietzschovi možné zůstat křesťanem budeme řešit spolu s Kierkegaardem a Jaspersem. Nové hledání odpovědi na ztracený ideál lidství budeme hledat u Sartra a Heideggera, abychom závěrečné přednášky věnovali myslitelům filosofie dialogu, Buberovi a Levinasovi.

 

     

Základní: THURNHER, R.; RÖD, W.; SCHMIDINGER, H.;. Filosofie 19. a 20. století. Oikúmené, Praha, 2009.

Základní: PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie.. Hermann a synové,, 1992.

Doporučená: FRANK, M. Co je neostrukturalismus. Praha: Filosofia, 2001.

Doporučená: PEREGRIN, J. Kapitoly z analytické filosofie.. Praha: Filosofia,, 2005.

Doporučená: VALENTA, L. Problémy analytické filosofie.. Olomouc: Nakladatelství Olomouc,, 2003.

Doporučená: GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikúmené,, 1997.