Politické myšlení a politická filosofie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Politické myšlení I  

 

 

Systematický rozbor klíčových témat klasické i moderní politické filosofie. Cílem přednášek je přispět ke schopnosti reflektovat politiku z poučeného stanoviska, které znemožňuje upadnout do schémat zodpovědných za špatnou pověst politiky.

 

   

 

 

 

H. Arendtová, Krize kultury, Praha 1994.
H. Arendtová, Původ totalitarismu, Praha 1996.
K. Balestrem - H. Ottmann, Politická filosofie 20. století, Praha 1993.
N. P. Barry, Modern Political Theory, London 1981.
A. Baruzzi, Einführung in die politische Philosophie der Neuzeit, Darmstadt 1993.
K. von Beyme, Die politischen Theorien der Gegenwart, Opladen 1992.
D. Berg-Schlosser - T. Stammen, Úvod do politické vědy, Praha 2000.
Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno 2000.
A. Gellner, Národy a nacionalismus, Praha 1993.
R. E. Goodin - P. Pettit, Contemporary Political Philosophy. An Anthology, I, Malden (Mass.) 1992.
W. Hennis, Politik und praktische Philosophie. Eine Studie zur Rekonstruktion der politischen Wissenschaft, Neuwied a. R. - Berlin 1963.
A. Heywood, Politická teorie, Praha 2005.
A. Heywood, Politické ideologie, Praha 2005.
J. Kis, Současná politická filosofie, Praha 1997.
C. Lefort - J. B. Thompson, The political forms of modern society: bureaucracy, democracy, totalitarianism, Cambridge (MA) 1986.
H. Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, I-IV, Weimar/Stuttgart 2001-2012.
D. D. Raphael, Problems of Political Philosophy, Hampshire - London 1970.
W. J. Stankiewitz, Hledání politické filosofie: ideologie na sklonku dvacátého století, Brno 2006.
W. J. Stankiewitz, Politická teorie a současný svět: klasické koncepty ve věku relativismu, Brno 2003.
L. Strauss, Eseje o politické filosofii, Praha 1995.
L. Strauss, Natural Right and Historiy, Chicago 1953.
L. Strauss - J. Cropsey, Western Political Teory, Chicago - London 1987.
A. Swift, Politická filozofie: základní otázky moderní politologie, Praha 2005.
J. Wolff, An Introduction to Political Philosophy, Oxford 1996.

 

   
           
Politické myšlení II    

 

 

 

     

 

 

   
 
Politické myšlení III    

 

Představení klasické politické filosofie v její specifické odlišnosti od politické filosofie moderní. Východiskem bude Aristotelova koncepce, která jednak kriticky syntetizuje předchozí tradici (teorie zřízení, protiklad fysis - nomos, návrhy nejlepšího zřízení, problém zákona), a jednak je zásadní pro recepci následujících období, a to i v tom smyslu, že počátek novověkého politického myšlení spočívá v jejím vědomém popření.

     

 

Doporučená: Jinek, J. ?Přátelství, dobro, polis. K významu přátelství v celku Aristotelovy praktické filosofie?. Studia Neoaristotelica, 8, 2011, pp. 72?94., 2011.

Doporučená: Keyt, D. ? Miller, F. A Companion to Aristotle?s Politics,. Oxford, 1991.

Doporučená: Höffe, O. Aristoteles. Politik, Berlin, 2001.

Doporučená: Patzig, G. Aristoteles? Politik, Akten des XI. Symposium Aristotelicum Friedrichshafen/Bodensee 25. 8. - 3. 9. 1987. Göttingen, 1990.

Doporučená: Kamp, A. Aristoteles? Theorie der Polis ? Voraussetzungen und Zentralthemen. Frankfurt a. M., 1990.

Doporučená: Mulgan, R. G. Aristotelova politická teorie : úvod do studia politických teorií. Praha: Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-69-0.

Doporučená: Bien, G. Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles. Freiburg i. Br. ? München, 1973.

Doporučená: Strauss, Leo. Eseje o politické filozofii. Praha: ISE, 1995.

Doporučená: Keyt, D. ? Miller, F. Freedom, Reason, and the Polis: Essays in Ancient Greek Political Philosophy. , Cambridge, 2007.

Doporučená: Ottmann, H. Geschichte des politischen Denkens, I-IV. Weimar ? Stuttgart, 2001.

Doporučená: Stark, R. La Politique d?Aristote. Vandoeuvres ? Gen?ve, 1965.

Doporučená: Riedel, M.. Metaphysik und Metapolitik. Frankfurt a. M., 1975.

Doporučená: Ritter, J. Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel. Frankfurt a. M, 1969.

Doporučená: Hennis, W. Politik und praktische Philosophie. Eine Studie zur Rekonstruktion der politischen Wissenschaft. Neuwied a. R. - Berlin, 1963.

Doporučená: Roochnik, D. Substantial City. Reflections on Aristotle?s Politicsin: Polis, 27, 2010, str. 275?291.

Doporučená: Rowe, C. J. ? Schofield, M. The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought,. Cambridge, 2000.

Doporučená: Strauss, L. ? Cropsey, J. Western Political Theory,. Chicago ? London, 1987.

 

   
 
Politické myšlení IV                  
 
Politická filosofie    

 

Kurz je koncipován jako úvod do současné politické filozofie. V první části kurzu je hlavní ambicí seznámit studenty s mysliteli, jež měli na současné politické myšlení největší vliv: Thomase Hobbesem, Johnem Lockem a Johnem Stuartem Millem. V druhé části se kurz bude věnovat jednotlivým tématům současného politického myšlení: otázkám přerozdělování, multikulturalizmu či nacionalizmu.