Podpora zahraniční mobility a konferenčních výjezdů

 

K čemu tato podpora slouží?

• Cílem podpory je financovat vybrané zahraniční výjezdy studentů KFR a zároveň je tak podpořit v aktivním prezentování výsledků jejich bádání v zahraničí. 

• Tato podpora může být vyplacena fakultou či katedrou.

Kdo může o podporu žádat?

• Studenti bakalářského a navazujícího magisterského oboru filosofie a oboru religionistika na KFR FF UPCE mohou zažádat o fakultní podporu zahraničního výjezdu v trvání minimálně 30 dní. Poslední kolo podpory (pro podzim 2023) je zde: https://studenti.upce.cz/moznosti-studia-zahranici . 

• Studenti doktorského a navazujícího magisterského oboru filosofie a oboru religionistika na KFR FF UPCE (včetně studentů v kombinovaném studiu) mohou zažádat o katederní podporu dle níže uvedených podmínek. Tato podpora je vyplácena až po uskutečnění cesty. 

Jaké podmínky je třeba splnit?

• Každý student si může podat nejvýše 3 různých žádostí.

• Pro účast v soutěži je nutné vypracovat přibližný plán zahraniční cesty, spolu s odhadem výdajů na její uskutečnění. Tento návrh cesty je třeba odevzdat dle níže uvedených instrukcí.

• Tato podpora je určena především na financování aktivní účasti, je proto nutno specifikovat, jaké konference či workshopu by se student rád účastnil a s jakým příspěvkem. Může dojít k tomu, že v době, kdy student o podporu žádá, ještě neví, zda byl jeho příspěvek přijat. I tak může být žádost podána, jen je třeba tuto informaci uvést. (V případě, kdy by studentovi bylo přislíbeno financování zahraniční cesty, ale jeho příspěvek nebyl na konferenci přijat, nebude odměna vyplacena.)

• Na cíl cesty se nevztahují žádná omezení, může jím být jakákoli cizí země.

• Podporovány budou výjezdy vybraných studentů, přičemž výjezd musí být realizován do konce března 2025. 

Kolik peněz dostanu?

• Maximální výše podpory není stanovena, avšak vzhledem k tomu, že zdroje na podporu cest jsou omezené, vyplacená částka nejspíš nepokryje veškeré náklady vynaložené na uskutečnění cesty. (Např. podpora pokryje dopravu na místo konání konference a ubytování, diety už ne.)

Jak a kdy je možné se soutěže zúčastnit?

• Návrh zahraniční cesty spolu s přibližným vyčíslením výdajů se podává elektronicky do 15. 3. 2024 na adresu matej.cibik@upce.cz. Žadatelé budou o výsledku informování do 1. 4. 2024. 

• Po uskutečnění cesty je nutné podat zprávu o její realizaci na děkanát.