Mgr. Filip Horáček, Ph.D.

E-mail: filip.horacek@upce.cz
Telefon:
Konzultační hodiny: Středa 14:10 - 15:10 (či dle potřeby) konzultace prosím domlouvat emailem čikdykoli po přednáškách, nemusíme je mít jen v uvedený čas.

 

Vzdělání

● 2016 – 2018                  doktorské studium: FHS UK, Integrální studium člověka – obecná Antropologie, program Filosofická antropologie.

● 2009 – 2015                  (nedokončené doktorské studium): ETF UK, Biblická teologie

● 2001 – 2004                  magisterské studium: FF UK, religionistika s hl. zaměřením na antické řecké náboženství a judaismus

● 1998 – 2001                  bakalářské studium: FHS UK, Studium humanitní vzdělanosti

 

Odborné zaměření

● obecně: náboženství, kultura a dějiny antiky, zejm. pozdní antiky, klasická řečtina, klasická hebrejština, (pozdně) antické křesťanství, antický judaismus, zejm. do poexilní etapy včetně, antický novoplatonismus (i jako náboženský fenomén)

● konkrétně: život a dílo Synesia z Kyrény (filosof a biskup, 4.–5. stol. n.l.); Dióna z Prúsy (1.--2. stol. n.l.); Plótínova filosofie (3. stol. n.l.); Pindarova poezie (5. stol. př.n.l.)

 

Profesní zkušenosti

● 2020 –                 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra filosofie a religionistiky – učitelsko-badatelské místo

● 2018 – 2020         Univerzita Palackého, Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty – badatelské místo

● 2015 – 2017         Univerzita Palackého, Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty – 0,5 úvazku

● 2014 – 2020         Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky – externí poměr

● 2018 – 2019         Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Komunikativní modul – externí poměr

● 2004 – 2018         Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií (činnost v Komunikativním modulu, Filosofickém modulu, Evropské kulturní a duchovní dějiny) – učitelsko-badatelské místo

● 2005 – 2007         zemědělský dělník v ekologickém zemědělství (dobrovolnictví)

● 2004 – 2005         údržbář, administrativní práce v Akademické farnosti Praha; 0,5 úvazku

● 2000                     osobní asistence (dobrovolnictví)

 

Knihy

• Horáček, Filip: K čemu je věštění ze snů? Překlad a výklad Synesiova spisu O snech [What Is Oniromancy Good for? An Interptetation and Translation of Synesiusʼ De insomniis]; Červený Kostelec: Mervart, 2019. ISBN 978-80-7465-345-2.

• Horáček, Filip – Radek Chlup. Učebnice klasické řečtiny [A textbook of Classical Greek]. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2123-6.

 

Cizojazyčné články

• Horáček, Filip. „Erfreulich und verlässlich: Ein Wortspiel in Jeremia 31,26“, Biblische Notizen 187 (2021), 59-80. ISSN 0178-2957.

• — „Die Verfasserschaft des sogenannten Lobes der Haarpracht – Dion von Prusa oder Synesios von Kyrene?“, Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie 2021 (in print.)

• — „Der süße Schlaf in Jeremia 31,26 in vergleichender Perspektive“, Biblische Zeitschrift 65/1 (2021), 111–133. DOI 10.30965/25890468-06501006.

• — „The Astronomical Situation and a Hitherto Unregistered Comet in Synesiusʼ Calvitii encomium 10, 5 / 209, 8–14“, Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 70 (2020), 197–208. DOI 10.1553/joeb70S197 .

• — „Der genealogische Hintergrund zu Pindars Pythia 4 und seine religiösen Implikationen“, Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie 148/4 (2020), 437–456. DOI 10.25162/HERMES-2020-0030.  

• — „The Origin of Dreams against the Background of the Greek Theories of Dreams“, in: V. Hušek – J. Roskovec (eds.): Interactions in Interpretation: The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts; Leiden: Brill, 2021 (Biblical Interpretation Series, Vol. 185), 3–18. ISBN 978-90-04-42963-5.

• — „Die Entstehungszeit des Calvitii encomium von Synesios“, Byzantinische Zeitschrift 112/3 (2019), 877–898. ISSN 0007-7704; DOI 10.1515/bz-2019-0036.

• — „Homer at Heart: The Testimony of Synesiusʼ Epistle 5“, in: L. Benyovszky – J. Matoušek (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VIII. Praha: Togga, 2018, 9–31. ISBN 978-80-7476-151-5.

• — „A Threefold Cultural Encounter: Ancient Hellenism, Christianity and Jews in Synesius’ Epistle 5“, Communio viatorum 60/1 (2013), s. 19–34. ISSN 0010-3713.

 

Články v českém jazyce

• Horáček, Filip. „Spása a čas u křesťanského novoplatonika Synesia“, Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK 35/1 (2021), 4570. ISSN (on line): 1805-2762 [Salvation and Time in the Christian Neoplatonist Synesius]

• — „Synesios: List o venkovském životě (Ep. 148)“, Auriga 59/2 (2017), 77–90. ISSN 1211-3379. [Synesius on Countryside Life, Ep. 148]          

• — „Tři výhrady biskupa Synesia vůči křesťanství: duše, svět a vzkříšení“, Studia theologica 19/2 (2017), 23–42. ISSN 1212-8570. [Three Reservations of Bishop Synesius about Christian Teachings: Soul, World, and Resurrection]

• — „Synesios, Ep. 5: Komentář s překladem“, Auriga 55/1 (2013), 66–94. ISSN 1211-3379 [Synesius Ep. 5: A Commentary with Translation]

• — „Proprium ʽKyrénéʼ“, Auriga 54 (2012), 21–32. ISSN 1211-3379. [The Proper Name ʻKyreneʼ]

• — „Problematika vzniku řecké alfabéty II: Dvě opominuté teorie“, Listy filologické / Folia philologica 134/1–2 (2011), 7–23. ISSN 0024-4457. [Problems Connected with Creation of the Greek Alphabet]

• — „Problematika vzniku řecké alfabéty I: Povaha vynálezu a datace“, Listy filologické / Folia philologica 133/3–4 (2010), 239–293. ISSN 0024-4457. 

• — „Hospodin a Bůh: Nad jejich náboženskodějinným obrazem“, in: Horáček, F. – N. Schmidt (eds.): Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha: Česká křesťanská akademie, 2008, 59–84. ISBN 978-80-85795-40-0. [God and the Lord: An Essay on Their Image in Religious History]

• — „Tři sondy do slovesného systému biblické hebrejštiny“, in: Kružík, J. (ed.): Vita activa, vita contemplativa: Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám. Praha: FHS UK, 2006, 176–195. ISBN 80-239-6980-3. [Three Probes into the Hebrew Verbal System]

• — „Areté u Pindara“, in: Kružík, J. (ed.): K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám. Praha: FHS UK, 2005, 49–59. ISBN 80-239-4174-7. [Arete in Pindar] 

• — „Maximos z Tyru: O erótice“, Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu 14/4 (2003), 11–17. ISSN 0862-6928. [Maximus of Tyre: On Erotics]

 

Recenze

• Horáček, Filip. (rev. in English) „E. van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink, M. de Bakker: The Cambridge Grammar of Classical Greek“, Eirene. Studia Graeca et Latina 55/1–2 (2019), 387–393. ISSN 0046-1628. 

• Horáček, Filip. „Vít Hušek: Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie“, Studia theologica 21/2 (2019), 229–233. ISSN 1212-8570.

• Horáček, Filip. „Radek Chlup: Proklos“, Reflexe. Filosofický časopis 40 (2011), 105–113. ISSN 0862-6901.

• Horáček, Filip. „Bedřich Nosek: Aramejština Babylónského Talmudu: Praktická gramatika“, Studia theologica 12/4 (2010), 134–138. ISSN 1212-8570.

• Horáček, Filip. „Zdeněk Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově řeči“, Reflexe. Filosofický časopis 35 (2008), 106–115. ISSN 0862-6901.

 

Členství ve vědeckých společnostech

Czech Patristics Society / Česká patristická společnost

 

Kolokvia, konference, apod.

• „Spása a čas u křesťanského novoplatonika Synesia“ [Salvation and time in Synesius], konference: Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení [Eternity, Time, and History in Patristic Thought], Evangelická teol. fakulta UK, Česká patristická společnost a Slovenská patristická společnost; 17.-18. 9. 2020, Praha, ETF UK.

• „Josefovy sny v Matoušově evangeliu 1–2“ [Josephʼs Dreams in Matthew 1–2]. Lecture: Society for Philosophical Anthropology, Faculy of Humanities, 11. 12. 2018.

• „Pneuma a věštění v Synesiově spise O snech“ [Pneuma and Oniromancy in Synesiusʼ De insomniis]. Colloquium „Work in Progress“, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences), 24. 11. 2017.

• „Dreams in the Bible against the Background of Greco-Roman (Systematic) Thought on Dreams“. Conference: „Interactions in Interpretations“, The Czech Academy of Sciences, Charles University, Palacký University; Protestant Theological Faculty, Charles Univ., 4.–5. 2017.

• „Synesios z Kyrény – filosof, křesťan, pohan?“ [Synesius of Cyrene – Philosopher, Christian, Pagan?]. Conference: „Patristická konference“, Center for Patristic, Medieval, and Renaissance Texts, Sts. Cyril and Methodius Theological Faculty, University of Palacký, Olomouc (CZ), 24.–25. 9. 2015.