Magisterské studium

Charakteristika oboru:

Absolventi magisterského studia získají v návaznosti na obecný přehled poskytnutý v bakalářském stupni důkladnější znalosti o vybraných filosofických problémech a důkladnější schopnosti interpretační – kursy jsou zaměřeny na konkrétní problémy a díla, v nichž jsou položeny myšlenkové a strukturní základy moderní společnosti a věd. V tomto kontextu budou schopni osvojovat si další poznatky a prohlubovat analytickou reflexi základních tendencí přítomnosti (především v souvislosti s politikou, mravním a právním rámcem přítomnosti, vědou a kulturou).

Již tradičně jsou absolventi filosofických disciplín jedni z nejúspěšnějších, pokud jde o uplatnění na trhu práce. Souvisí to s tím, že studium filosofie vede studenta nejen k analytické práci s textem a argumentem, ale též obecně k systémovému myšlení a analýze základů společnosti a kultury, včetně jejich vývojových potenciálů. Absolventi získají schopnost analyzovat velmi abstraktní texty (a to i cizojazyčné), abstrahovat z nich poznatky a zároveň s nimi synteticky pracovat ve vztahu ke konkrétním problémům přítomnosti. Předpokládaným uplatněním absolventů jsou všechny oblasti společnosti, které se dotýkají správy a předávání hodnot uplatňujících se především v politice a společenském dění.

Protože se společnost nebývale vyvíjí a současné trendy ohlašují nové situace, v nichž bude třeba základní orientace, jeví se filosofie jako dynamický obor; připravuje studenty k jejich praktickému zvládání, a to v rámci pozice, kterou filosofie v rámci rozvinuté kultury moderních společností  nikdy neztratila.

 

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

Předpokládaným uplatněním absolventů je zejména působení v oblasti vzdělávání a kultury, na univerzitách a vládních i nevládních organizací věnujících se rozsáhlé sociálně-právní problematice. Nejnadanější studenti budou pokračovat v doktorském studijním programu. Mohou se potom uplatnit v redakcích novin, časopisů, e-žurnálů, ve vědě, politice, v úřadech státoprávního charakteru, ve školství, ať už v jeho teoretické či praktické oblasti – prostě všude, kde se pracuje s textem – mluveným či psaným. Tím, že obor povzbuzuje a rozvíjí kritické a samostatné myšlení a uchovává povědomí o základech otevřené právní a demokratické společnosti, napomáhá významně k jejímu rozvoji a zachování.

 

Přijímací zkoušky

Magisterská práce

Státní závěrečné zkoušky