Judaismus

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Judaismus I  

 

 

Přednáškový cyklus si klade za cíl představit nejstarší židovské náboženství z výrazně religionistické perspektivy. Kurz staví primárně na historické ose. Vedle toho k charakteru přednášky patří vedle úvodu do písemnictví Židovské Bible/Starého zákona, intertestamenární a rabínské literatury zejména pohled na konfrontování a harmonizování archeologického okruhu pramenů s textovým okruhem, dále důraz na mnohost interpretací, na paralely (kult, instituce proroctví, království) a také teoretické koncepty.

 

   

 

 

 

Základní: Berlejung, Angelika. Náboženské dějiny starověkého Izraele. Praha, Vyšehrad, 2017.

Doporučená: Keel, O., Sylvia Schroer. Ikonographie Palästinas/Israels des alten Orients: eine Religionsgeschichte in Bildern, I-IV. Fribourg, Academic Press Fribourg, 2005.

Doporučená: Hess, R. S. Israelite Religions. An Archaeological and Biblical Survey. Grand Rapids, Baker Academic, 2007.

Doporučená: Sláma, P. "Starý zákon", in: J. Mynářová, J. Duše, P. Čech, D. Antalík (ed.): Písemnictví starého Předního východu. Praha, Oikoymenh, 2011.

Doporučená: Miller, P. D. The Religion of Ancient Israel. SPCK, London; Westminster John Knox Press, Louisville, 2000.

 

   
           
Judaismus II    

 

Judaismus - přednáška
Přednáškový kurs není zaměřen striktně historicky, ani komparatisticky. Periodizace jednotlivých historických epoch ve vývoji židovství a význačné události jsou zahrnuty. Primárním cílem je posluchače seznámit se základními pojmy judaismu a jejich kontextem a poskytnout základní orientaci v náboženské problematice židovství, vývoji židovského myšlení, bohoslužby, svátků, tradic a zvyků. Pozornost bude také věnována problematice sionismu a různým podobám antisemitismu.

Judaismus - seminář
V semináři se budou studenti věnovat doplňkové četbě k přednáškám předmětu BJUD2. Na jednotlivých vybraných textech budou prezentovány typy argumentace, problémy a témata myšlení judaismu.
Dále potom stereotypy vztahující se k židovství a otázka antisemitismu, včetně konspiračního myšlení a paranoidních vzorců myšlení. Texty budou studentům poskytnuty.

 

     

Základní: NEWMAN, J. & SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Praha, 1998. ISBN 8090089534.

Základní: Stemberg Günter. Klasické židovství. Praha, 2011.

Základní: KRUPP, M. Sionismus a stát Izrael. Praha, 1998.

Základní: STERN, M. Svátky v životě Židů. Praha, 2002.

Základní: STEMBERGER, G. Úvod do judaistiky. Praha, 2010. ISBN 9788070219881.

Základní: Schubert Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha, 1999.

Doporučená: Krupp Michael. Sionismus a stát Izrael. Praha, 1999.

Doporučená: Eco Umberto. Šest procházek literárními lesy. Praha 1997.