Interpretace německých filosofických textů

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Interpretace německých filosofických textů  

 

 

Cílem kurzu "MINT" - Interpretace německých filosofických textů - je rozvoj jak lingvistických, tak oborových - filosofických - znalostí studentů.
Na lingvistické rovině je záměrem semináře seznámit studenty, kteří dospěli k základní úrovni znalosti němčiny, se základními rysy odborných textů z oblasti humanitních věd, jejichž správné porozumění a formální i obsahová analýza je vlastním cílem, k němuž by měli studenti oboru filosofie dospět. Kurz slouží dále k rozvoji vyjadřovacích schopností a k prohloubení a upevnění lexikálních i syntaktických struktur německého jazyka. V souladu s tím je kladem důraz na zvládnutí specifik odborného stylu: na lexikální úrovni se jedná o zvládnutí specializované slovní zásoby, dále užívání slovotvorných modelů (ustálený rejstřík předpon a přípon), seznámení s aspekty tvoření složených slov. Na syntaktické úrovni se jedná o porozumění výrazové kondenzaci prostřednictvím četné aplikace nominálních vazeb, participií, rozvitých atributů, pasivních konstrukcí atd.
Na oborové - filosofické rovině je cílem semináře důkladná interpretace vybraného klasického filosofického díla, resp. vybraných pasáží různých filosofických děl. Posluchač je veden ke sledování argumentační linie textu na základě precizního osvojení užívaných lexikálních jednotek, což umožňuje dosažení inferenční přehlednosti. Dále je veden k srovnávání možných překladů, případně ke kritickému pohledu na překlad existující.

 

   

 

 

 

Vybrané klasické filosofické dílo a k němu náležící sekundární literatura.
Gramatické a lexikální studijní pomůcky, přiměřené úrovni studentů.