Filozofická propedeutika

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Filozofická propedeutika  

 

Cílem kursu je probrat možné přístupy k filosofii, nastínit historii vzniku filosofie včetně kontextů, z nichž se rodí a v nichž dává smysl. Zajímat nás bude rovněž vztah filosofie, vědy, umění, náboženství a politiky, aneb jedinečnost filosofie. Studenti kromě schopnosti vyložit a precizně vyjádřit místo filosofie ve společnosti, v životě a na akademické půdě, budou obeznámeni se základní filosofickou terminologií. Naučí se číst a rozebírat filosofický, tj. vysoce abstraktní text. Na závěr kurzu odevzdají svůj vlastní text.

Cílem kurzu je rovněž probrat a nacvičit se studenty základní principy odborné filosofické práce, čtení a psaní. Seznámíme se se zásadami parafrázování a řádného citování odborných textů, probereme psaní bibliografických odkazů a další náležitosti psaní odborných prací.

   

 

 

 

Doporučená: R. Kraut. Aristotle's Ethics. Stanford Enczclopedia of Philosophy.

Doporučená: T. Snyder. Cesta k nesvobodě: Rusko, Evropa, Amerika. Paseka, Prostor, 2019.

Doporučená: E. S. Anderson. Is Women's Labor a Commodity?. Philosophy and Public Affairs 19, 1990.

Doporučená: Picha, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. Brno, Masarykova univerzita, 2014.

Doporučená: M. C. Nussbaum . Křehkost dobra, část III. Praha, Oikoymenh 2003.

Doporučená: GELLNER, E. Nacionalismus. Brno: CDK, 2003.

Doporučená: M. Gregor, P. Vejvodová. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!. CPress, 2018.

Doporučená: D. Frede. Plato's Ethics.

Doporučená: Miroslav Hroch (ed.). Slon, Praha, 2003. Pohled na národ a nationalismus. Čítanka textů..

Doporučená: J. Janda. Pojetí spravedlnosti v Platónově Ústavě a Aristotelově Etice Nikomachově. Reflexe 35, 2008.

Doporučená: E. Wyller. Pozdní Platón. Rezek, Praha, 1996.

Doporučená: G. Orwell. Poznámky k nacionalismu in Úpadek anglické vraždy: eseje III.. Argo, Praha, 2015.

Doporučená: J. Jirsa (ed.). Rozum, ctnosti, duše. OIKOYMENH, 2010.

Doporučená: Markoš, Ján. Sila rozumu v bláznivej dobe. Manuál kritického myslenia. N press, 2019.

Doporučená: PLATÓN. Spisy I-V. Praha : Oikúmené, 2003.

Doporučená: M. Sandel. Spravedlnost: Co je správné dělat. Karolinum 2015.

Doporučená: Rezek, Hurychová (eds). Spravedlnost jako zdatnost . Praha: OIKOYMENH, 1996.

Doporučená: N. Warburton. The Basics of Essay Writing. London, Routledge, 2006.

Doporučená: Szymanek, Krzysztof. Umění argumentace. Úlohy na zkoumání argumentů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004.

Doporučená: A. MacIntyre. Ztráta ctnosti. Praha, Oikoymenh 2004.

 

   
           
Filosofická propedeutika pro nefilosofy    

 

Cílem předmětu je uvést studenty jednotlivých fakult do základů filosofického myšlení prostřednictvím vybraných témat z dějin filosofie, vědy a umění. Nárokem předmětu je představit odlišné, a často až neslučitelné druhy oborového myšlení v rámci systému komplementarity tak, aby specializované vzdělání umožňovalo i vztah k celku a bylo s to naplnit ideu univerzity či to, co je hodno vědění.

 

     

Základní: Filip Grygar. Komplementarita kalkulující a kvalitativní deskripce.

Základní: Descartes. Meidtace. Praha.

Základní: Filip Grygar. Možnosti Bohrova komplementárního rámce myšlení ve výuce.

Základní: Platón. Ústava. Praha.

Základní: Filip Grygar a kol. Úvod do filosofie. Pardubice, 2011.