Filosofická antropologie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Filosofická antropologie  

 

Filosofická antropologie: koncepce lidství v evropské tradici
1. Člověk jako vtělená duše: Platón.
2. Člověk jako živočich obdařený logem: Aristotelés.
3. Člověk jako Boží obraz: Tóra, Žalmy.
4. Člověk a kérygma o Kristově zmrtvýchvstání: Pavel z Tarsu.
5. Člověk jako res cogitans: Descartes.
6. Člověk jako autonomní svoboda: Kant.
7. Člověk jako výraz vůle. Schopenhauer.
8. Člověk a sebepřekonání: Nietzsche.
9. Člověk jako bytost práce: Marx.
10. Člověk jako "pastýř bytí": Heidegger.
11. Člověk a úděl svobody: Sartre.
12. Člověk jako bytost vztahu: Buber.
13. Primát Druhého: Levinas. .

 

   

 

 

 

Povinná literatura (vybrané pasáže):
Platón, Faidros. Praha 1993.
Starý Zákon, Genesis. Bible, český ekumenický překlad.
Nový Zákon, První list Tesalonickým. Bible, český ekumenický překlad.
Aristotelés, O duši, Praha 2000.
Descartes, Meditace o první filosofii, Praha 2003.
Kant, I., Kritika praktického rozumu, Praha 1996.
Nietzsche, F., Tak pravil Zarathustra, Praha 2013.
Sartre, J. P., Existencialismus je humanismus, Praha 2004.
Heidegger, M., Dopis o humanismu, Praha 2000.
Buber, M., Já a ty, Praha 2005.
Levinas, E., Etika a nekonečno, Praha 2009.

Doporučená literatura:
Benyovszky, L., Filosofická propedeutika II, Praha 2001.
Scherer, G., Smrt jako filosofický problém, Kostelní Vydří 2005.