Česká filosofie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Česká filosofie  

 

Cílem kursu je detailní zabývání se vybranými problémy z "filosofie aktivismu" v českém prostředí především ve 20. století, tj. z filosofie, která svůj smysl vidí v pojmenovávání a řešení problémů soudobého člověka a celé - i nefilosofické - společnosti (Rádl, Hejdánek, Patočka, Petříček atp.). Součástí nemůže nebýt studium historického pozadí a typické "nesamostatnosti" této filosofie - její přecházení na pole politiky, náboženství, vědy, umění; a rovněž paralely této tradice ve světě a odraz světové filosofie v tradici české; základní pojmosloví a problémy (pojetí pravdy, dějin atp.) a nejnovější směřování.

   

 

 

 

Blecha, I. Edmund Husserl a česká filosofie, Olomouc 2003
Blecha, I. Jan Patočka, Praha 1997.
Čapková, K. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, Praha 2005.
Gabriel, J. a kol. Česká filozofie ve 20. století. Směry, osobnosti, problémy, Brno 1995.
Gabriel, J., Pavlincová, H., Zouhar, J., Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami: náčrt, Brno 2001.
Hejdánek, L., Archiv Ladislava Hejdánka https://www.hejdanek.eu/
Hermann, T. Emanuel Rádl a české dějepisectví. Kritika českého dějepisectví ve sporu o české dějiny, Praha 2002.
Kampits, P. Malé dějiny rakouské filosofie, Praha 1995.
Kohák, E., Domov a dálava, Praha 2014.
Kučera, J. P. a Rak, J. B. Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983.
Lavička, J. Stručný nástin filosofie československé ve stol. XIX., Praha 1925.
Patočka, J., Sebrané spisy, Oikoymenh.
Rádl, E., Útěcha z filosofie, Praha (více vydání).
Rádl, E., Válka Čechů s Němci, Praha 1928.
František Palacký: Krásověda, in: Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (do roku 1848), Praha 1981, s. 449-457
Přibáň, J., Obrana ústavnosti, Praha 2014.
Slovník českých filosofů. Brno 1998; http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/
Sousedík, S. Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997.
Zouhar, J., Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968. Brno 2008.
Zouhar, J. a kol. Demokracie je diskuse? Česká filosofie 1918-1938, Olomouc 2005.
Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami: výbor textů. J. Zouhar, H. Pavlincová (eds.), Brno 2003.