Antická filosofie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Antická filosofie I  

 

 

Cílem kurzu antické filosofie je seznámit studenty se základními obrysy Platónova etického, epistemologického, metafyzického a estetického myšlení. V kurzu se rovněž budeme věnovat vybraným filosofickým koncepcím, na které Platón navazuje (Parmenidés, Hérakleitos) a které dále rozvíjejí zmíněné aspekty Platónovy filosofie (Plótínos) případně vůči nim představují alternativu (epikureismus, skepticismus). V etické linii kurzu se seznámíme s Platónovým pojetím dobrého života, tak jak ho představil v dialozích Gorgias a Filébos, a probereme epikurejskou naukou o dobrém životě založenou na správném pěstování slastí. V epistemologické části kurzu se budeme věnovat otázce, co je to vědění a jak se liší od jiných způsobů seznamování se se světem (vnímání, mínění), zaměříme se proto především na dialogy Theaitétos, Faidón a Sofistés, a jako variantu k Platónovu pojetí poznání se seznámíme s pyrrhónským skepticismem, který je k možnost a užitečnosti poznání značně rezervovaný. V metafyzické části kurzu představíme základní obrysy Platónovy teorie idejí a zaměříme se na rozdíl mezi proměnlivým světem smyslové zkušenosti a věčně stejnou oblastí rozumových jsoucen (dialogy Parmenidés, Sofistés, Tímaios). V rámci metafyzické části kurzu se rovněž podíváme na myšlenky starších antických myslitelů, na něž Platón navazoval, a probereme proto Parmenidovu báseň O přírodě a Hérakleitovy zlomky. V závěrečné části kurzu budeme probírat Platónovu teorii krásy, tak jak ji známe především z dialogů Symposion a Faidros, a ukážeme, jak toto téma rozpracovává o několik staletí později novoplatonik Plótínos.

 

   

 

 

 

Doporučená: Plótínos. Dvě pojednání o kráse. Praha, 1994. ISBN 80-901796-2-2.

Doporučená: Kirk, Raven a Schofield. Předsókratovští filosofové. Oikoymenh, 2004.

Doporučená: Platón. Spisy I-V. Oikúmené, Praha 2003..

Doporučená: Sextus Empiricus. Základy pyrrhonskej skepsy. Bratislava, 1984.

Doporučená: Diogenés Laertios. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. ISBN 80-901916-3-0.

 

   
           
Antická filosofie II