prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.

 

Worked at the department until 2019
 

Odborné zaměření: Dějiny středověké a raně novověké filosofie, především scholastiky. Přirozenoprávní teorie.

Studium:

1943-1950 Akademické gymnázium
1951-1954 CM bohoslovecká fakulta
1954-1956 Vysoká škola ekonomická (vyloučen z politických důvodů).1956-1958 vojenská služba
1958-1963 stavební dělník
1963-1968 lektor jazyků v Osvětové besedě Praha 10
1964-1968 Filosofická fakulta UK obor filosofie/němčina (PhDr. 1969).
1968-1972 Vědecký aspirant, FÚ ČSAV, obhajoba práce povolena v r. 1990, CSc.Vědecká příprava pro obor dějin středověké filosofie , školitelé: dr.Robert Kalivoda, Dr.,dr.Anežka Vidmanová, CSc.

Zaměstnání:

1972-1989 odborný pracovník komeniologického oddělení Pedagogického ústavu ČSAV, editor latinských spisů J.A.Komenského. Zároveň pět let členem bytového semináře prof.J.Patočky. Studium fenomenologie. Zároveň se zabýval dějinami filosofie pozdního středověku a raného novověku.
1990-1996 Filosofická fakulta UK, od r.1993 profesor.
Od 2002 působí na Kat.theologické fakultě UK, 2002-2005 jako vedoucí katedry filosofie. Zároveň působí jako externí učitel na FFUK, UPCE.

 

Bibliografie

1. S. SOUSEDÍK: Valerianus Magni 1586-1661. férsuch einer Erneuerung der christlichen Philosophie im 17. Jahrhundert, hrsg. Klaus Schaller, Sankt Augustin, Verlag Hans Richarz 1982, 170 s. - Schriften zur Comeniusforschung, Band 13. VerOffentHchungen der Comeniusforschungsstelle im Institut fUr Piidagogik der Ruhr-Universitiit Bochum.

Ref:

 • H. G. Bloth, Zeitschriftfur Ostforschung 32, 1983, s. 140;
 • P. Fidelis, Wiener Provinzbote der Kapuziner 40, 1983, s. 374;
 • S. Wollgast, Daphnis 13, 1984, s. 622-629;
 • J. Cygan, Laurentianum 25, 1984, s. 491;
 • C. Berubé, Caudernos Salmantinos de Filosofia 11, 1984, s. 129;
 • A. Seifert, Historisches Jahrbuch 104, 1984, Nr. 1, s. 223-224;
 • P. R. Blum, Philosophische Rundschau 32, 1985, s. 291-293;
 • J. Reiter, Archiv fUr Kirchengeschichte Bďhmen-Miihren-Schlesief1 7, 1985, s. 306;
 • F. M. Krautsack, Studia Franciszkmískie 2, 1986, s. 322;
 • M. Daňhe!, Bohemia 27, 1986, s. 410.

 

2. S. SOUSEDÍK: Valerián Magni 1586-1661. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století, Praha, Vyšehrad 1983, 189 s.

Ref:

 • J.Polišenský, Lidová demokracie 9.10. 1983, s. 11; H.B., Svobodné slovo 7.12. 1983, s. 5; JKP, Zemědělské noviny 2.2. 1984;
 • V. P1acht, Kostnickéjiskry, 28.3. 1984, s. 3;
 • J. Válka, Vlastivědný věstnÍk moravský 36, 1984, s. 257;
 • R. Raková, AUC - HUCP 24/ I, 1984, s. 81-82;
 • P. Bělina, Československý časopis historický 32, 1984, s. 439;
 • J. Hanza1, Husitský Tábor 6-7, 1984, s. 518-519;
 • ph, Věda a život 44, 1984, s. 525;
 • A. Aduszkiewicz, Studiafilozoficzne 6, 1984, s. 222;
 • J. Cygan, Collectanea Franciscana 54, 1984,s. 201;
 • L. Bernát, Historický časopis SAV 33, 1985, s. 927;
 • F. Matějek, Časopis Matice moravské 104, 1985, s. 145;
 • D. Machovec, Acta universitatis Carolinae, Phil. et Hist., Studia philosophica 9, 1986, s. 125;
 • H. Bretfeldová, Sborník prací filozofickéfakultybrněnské univerzity B 32, 1985, s. 104;
 • J. Sivák, SCetH 17,1987, Č. 33, s. 129-131.

 

3. S. SOUSEDÍK: Walerian Magni, 1586-1661. Próba odnowieniafilozofii chrzescijmiskiej XVII wieku, prz. Krystyna Krzemieniowa, poslowiem opatrzyl

Z. Ogonowski, Warszawa, Polska akademia nauk, Instytut Filozofii i Socjologii 1991, 181 s. - Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, T. 5.

Ref.

 • V. Urbánek, 40, 1992, Č. 4, s. 697-701.

 

4. S. SOUSEDÍK: Jan Duns Scotus. Doctor subtilis ajeho čeští žáci, Praha, Vyšehrad 1989, 341 s.

 

Ref.:

 • P. Spunar, Lidová demokracie 22.7. 1989, s. 5; J. Válka, Opus musicum 10, 1989, s. XL;
 • M. Oravcová, Filozofia (Bratislava) 47, 1992, s. 194;
 • J. Cygan, Studia Franciszkanskie 5, 1992, s. 350;
 • J. Pešková, Český časopis historický 90, 1992, Č. 3, s. 447.

 

5. S. SOUSEDÍK: Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského, Praha, Křesťanská akademie 1992, 109 s.

 

Ref.:

 • K. Šprunk, LF 117, 1994, Č. 1-2, s. 151-152.

 

6. S. SOUSEDÍK: René Descartes a české baroko, Praha, Filosofia 1996, 48 s. - Parva

 

phi1osophica sv. 9.

 

Ref.:

 • V. Urbánek, Tvar 8, 1997, Č. 3, s. 22; V. Schifferová, AC 12 (XXXVI), 1997, s. 265-271;
 • T. Nejeschleba, SCetH29, 1999, Č. 61, s. 121-122.


7. S. SOUSEDÍK: Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha, Vyšehrad 1997, 295 s.

 

Ref.:

 • Z. Hojda, Dějiny a současnost 20, 1998, Č. 2, s. 61-62;
 • V. Urbánek,LF 121, 1998, Č. 1-2, s. 147-152;
 • T. Nejeschleba, SCetH 29, 1999, Č. 61, s. 135-139;
 • T. G1ombíček, AC 13 (XXXVII), 1999, s. 224-230;
 • M. Nod1, Nové knihy 37, 1997, Č. 44, s. 2;
 • M. Jungmann, Literární noviny 8, 1997, Č. 43, s. 16;
 • O. Mádr, Teologické texty 10, 1999, Č. 1, s. 35.

 

8. S. SOUSEDÍK: Učení o eucharistii v díle M Jana Husa, Praha, Vyšehrad 1998, 77 s.

 

Ref.:

 • J. Balcárek, Teologické texty 9, 1998, Č. 3, s. 105;
 • M. NodI, Souvislosti, 1999, Č. 1, s. 270-274; tamtéž, Č. 2, s. 213-216;
 • - v r k -, Český zápas 78, 1998, Č. 10, příloha s. 2.

 

Úplná bibliografie 1965 - 2001

1965 - 2001

 

Bibliografie po r. 2001

Knižní:

 • S. SOUSEDÍK: Identitní teorie predikace, Praha, Oikúmené, 2OO7

Stati:

 • S. SOUSEDÍK: O aristotelovskom chápáni predikacie (apoluautor P.Cmorej), in P.Cmorej at al.,
 • S. SOUSEDÍK: Filozofické dialogy, Bratislava, Filozofický ústav SAV, 2OO7,261-358.
 • S. SOUSEDÍK: Pomyslná jsoucna (entia rationis) v aristotelské tradici 17.století Filosofický časopis AVČR 52 (2004),533-544
 • S. SOUSEDÍK: Tomistická teorie singulární predikace a její ontologické základy,in: Akta společnosti Tomáše Akvinského 2, 2004, 10-14
 • S. SOUSEDÍK: G. Frege a aristotelská teorie vztahů, in: Studia Neoaristotelica 1-2, (2004),70-78
 • S. SOUSEDÍK: Nevyužitý pramen k problematice pronikání karteziánství do českých zemí, tamtéž, 185-190
 • S. SOUSEDÍK: Die Krisis des Glaubens in Europa und ihre Ursachen, in: Theologisches,BRD, 34, 2004, 651-658
 • S. SOUSEDÍK: Filosofické dílo pražského františkána Bernarda Sanniga (+1704), (The Philosophical Work of a Prague Friar Bernard Sannig OFM):in: Historia Franciscana II, Sborník textů (ed. P.R.Beneš, P. Hlaváček), Kostelní Vydří, 2005, s. 151 - 163.

 

Edice:

 • S. SOUSEDÍK: Franciscus de Mayronis, Tractatus de esse essentiae et existentiae Edice textu se spolupracovníky + latinská úvodní studie), Studia Neoaristotelica 2,2005, 271 - 322.