Miloslav Průka, Ph.D.

 

e-mail: miloslav.pruka(at)upce.cz
Telefon: 466 036 625
Kancelář: 05 013, budova G
 

 


Mgr. Miloslav Průka, Ph.D., (nar. 1972) vystudoval filosofii, teologii a religionistiku na HTF UK v Praze, doktorské studium absolvoval na PedF UK v Praze, obor filosofie. Zabývá se dějinami filosofie, filosofií výchovy a fenomenologií s důrazem na existenciální dimenzi místa, prostoru a prostředí lidského pobývání.
 

Publikační a vědecká činnost


Monografie

PRŮKA, M., Péče o oikos. Dům v dějinách myšlení, Centrum pro náboženský a kulturní dialog při HTF UK v Praze, edice Pontes Pragenses (sv. 55), Brno, L. Marek 2009, ISBN 978-80-87127-19-3 Knižní publikace, učební textPEŠKOVÁ, J., PRŮKA, M., VAŇKOVÁ, I., Hledání souřadnic společného světa. Filosofie pro každý den, Praha, Eurolex Bohemia 2004, ISBN 80-86432-91-2 

Kolektivní monografie

PRŮKA, M., Normální ve své divnosti, in: M. Bargel, P. Mühlpachr a kol., Inkluze versus exkluze – dilema sociální patologie, Brno, Institut mezioborových studií 2010, s. 38-40, ISBN 978-80-87128-12-3

MORAVCOVÁ, I., PRŮKA, M. a kol., Aktuální probléky resocializační pedagogiky, Pardubice, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice 2010, ISBN 978-80-7395-342-3
PRŮKA, M., Éthos a oikos, in: Éthos ve výchově, umění a sportu, ed. N. Pelcová, A. Hogenová, Praha, PedF UK 2009, s. 43-46, ISBN 978-80-7290-387-0
Studie, odborné příspěvky atd.

PRŮKA, M., Crisis and Education, in: Democratic Access to Education, eds. R. Kahn, J. C. McDermott, A. Akimjak, Los Angeles, Department of Education, Antioch University Los Angeles 2011, ISBN 978-1-4507-7292-1

PRŮKA, M., Trest a proměna, in: MORAVCOVÁ, I., PRŮKA, M. a kol., Aktuální probléky resocializační pedagogiky, Pardubice, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice 2010, s. 10-14, ISBN 978-80-7395-342-3

PRŮKA, M., PRŮKOVÁ, M., Dům jako symbol světa, Paideia: Philosophical e-journal of Charles University, roč. VII., č. 3/2010, ISSN 1214-8725, URL: http://www.pedf.cuni.cz/paideia

PRŮKA, M., Dům in illo tempore a postupné nabývání tvaru, Paideia: Philosophical e-journal of Charles University, roč. VI., č. 1/2009, ISSN 1214-8725, URL: http://www.pedf.cuni.cz/paideia

PRŮKA, M., Emancipace dětství, in: Proměny podmínek života dětí a mládeže ve století dítěte podle Ellen Keyové, sborník ze II. sympozia o vývoji sociální pedagogiky, konaného 16. dubna 2009, ed. A. Sychrová, I. Moravcová, M. Kocanda, J. Myslivec, Fakulta filozofická, Katedra věd o výchově, Univerzita Pardubice 2009, s. 59-62, ISBN 978-80-7194-231-0

PRŮKA, M., „Architektura domu“ mezi more geometrico omnia sponte fluant, Bulletin Unie Comenius, roč. 16, č. 27-28/2008, Praha, Unie Comenius a PedF UK 2008, s. 14-20, ISSN 1213-1776

PRŮKA, M., Dialogy. Několik poznámek k diskusi o náboženské dimenzi multikulturalismu, Paideia: Philosophical e-journal of Charles University, roč. III., č. 1/2006, ISSN 1214-8725, URL: http://www.pedf.cuni.cz/paideia

PRŮKA, M., PRŮKOVÁ, M., Pohyb poutnický, in: Pohyb ve výchově, umění a sportu. Sborník z mezinárodní konference konané 5. 5. 2005 v Praze, ed. A. Hogenová, J. Moskalová, Praha, PedF UK 2005, s. 170-173, ISBN 80-7290-242-3

PRŮKA, M., ŽĎÁRSKÝ, P. (ed.), Erazim Kohák, Jan Patočka o T. G. Masarykovi: kritické ocenění (dokument doby), Paideia: Philosophical e-journal of Charles University, roč. II., č. 4/2005, ISSN 1214-8725, URL: http://www.pedf.cuni.cz/paideia

PRŮKA, M., Tvořivý oka-mžik, in: Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu. Sborník z mezinárodní konference konané 6. 5. 2004 v Praze, ed. A. Hogenová, J. Moskalová, Praha, PedF UK 2005, s. 135-136, ISBN 80-7290-204-0

PRŮKA, M., Analýza závěrečných motivů Jakubovy epištoly, Theologická revue, roč. 76, č. 3-4/2005, s. 294-301, ISSN 1211-7617

PRŮKA, M., Podněty k filosofii výchovy: Wilfred Carr, Philosophy and Education, Paideia: Philosophical e-journal of Charles University, roč. II., č. 2/2005, ISSN 1214-8725, URL: http://www.pedf.cuni.cz/paideia

PRŮKA, M., Fenomén nemoci, zdraví a uzdravování v biblické perspektivě (paradoxní zdroj obnovy lidské přirozenosti), Theologická revue, roč. 75, č. 1/2004, s. 28-33, ISSN 1211-7617

PRŮKA, M., Reflexe vztahu mezi filosofií a filosofií výchovy, in: Pešková, J., Průka, M., Vaňková, I., Hledání souřadnic společného světa. Filosofie pro každý den, Praha, Eurolex Bohemia 2004, s. 439, ISBN 80-86432-91-2

PRŮKA, M., Analýza pojmů užívaných v Novém zákoně pro popis nemoci, uzdravování a zdraví, Theologická revue, roč. 74, č. 3-4/2003, s. 403-411, ISSN 1211-7617 

 

Konference 

6. 5. 2010        mezinárodní konference „Symbol ve výchově, umění a sportu“, konaná na PedF UK

16. 4. 2009      II. sympozium o vývoji sociální pedagogiky, Fakulta filozofická, Katedra věd o výchově, Univerzita Pardubice

7. 5. 2009        mezinárodní konference „Imaginace ve výchově, umění a sportu“, konaná na PedF UK

3. 5. 2007        mezinárodní konference „Hodnoty ve výchově, umění a sportu“, konaná na PedF UK

9. 11. 2006      mezinárodní konference „Multikulturalita jako princip výchovy a vzdělávání“, pořádaná KOVF na PedF UK

4. 5. 2006        mezinárodní konference „Násilí ve výchově, umění a sportu“, konaná na PedF UK

28. 11. 2005    konference „Filozofie a sociální vědy“, pořádaná FÚ AV ČR a PedF UK

24. 11. 2005    jednání sekce k tématu „Náboženské dimenze multikulturalismu“, konané v rámci projektu „Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů“ na PedF UK

5. 5. 2005        mezinárodní konference „Pohyb ve výchově, umění a sportu“, konaná na PedF UK

6. 5. 2004        mezinárodní konference „Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu“, konaná na PedF UK

22.-25. 4. 04   seminar Prag-Heidelberg 2004, HTF a ETF UK v Praze

19. 11. 2003    konference věnovaná životu a dílu prof. V. Kubáče, HTF UK v Praze

 

Granty

Účast na GAČR –registrační číslo P407/10/0796: Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí

 

Další

Člen redakční rady časopisu Paideia: Philosophical e-journal of Charles University.