Studentský filosofický spolek "Thema"

Studentský filosofický spolek Thema (SFS Thema) je oficiálním spolkem při katedře filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Spolek vznikl za účelem rozšíření studentské iniciativy na katedře, která bude propojovat nejen jednotlivé ročníky svého oboru, nýbrž se bude snažit i o navázání spolupráce s ostatními podobnými iniciativami. Rádi bychom, aby se v rámci spolku uskutečňovaly diskuse nejen nad vlastní prací studentů, prezentací jejich akademických prací, ale i diskuse na půdě interdisciplinárních témat. Z toho důvodu je spolek otevřen i spolupráci s jinými katedrami nejen naší univerzity. Nepominutelným cílem je i snaha zvát na přednášky známější osobnosti současné české filosofie.

Předsednictvo 
předsedkyně – Pavlína Tomášová (thema.upce@gmail.com)
místopředsedové – Lukáš Kalenský (thema.upce@gmail.com),
                               Jan Burda (thema.upce@gmail.com)

Členství 
Členem SFS Thema se může stát každý student FF UPa, který vyplní přihlášku a který se zavazuje dodržovat stanovy SFS Thema. Členství je bezplané. Každý člen má právo účastnit se činností spolku a být o této činnosti informován. Každý člen má právo účastnit se valné hromady a dalších orgánů SFS Thema a být do nich volen. Členství jednotlivce zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku, zánikem spolku nebo úmrtím člena. Další podrobnosti o členství jsou uvedeny ve stanovách SFS Thema.

Valná hromada 
Valná hromada členů je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje o všech důležitých otázkách, které s jeho činností souvisí; schází se nejméně jednou ročně. Valná hromada především volí předsedu a další členy orgánů SFS Thema. Další podrobnosti o valné hromadě a výboru jsou uvedeny ve stanovách SFS Thema.

Aktivity  
SFS Thema si klade za cíl především setkávání studentů všech stupňů studia a diskuzi nad rozmanitými filosofickými tématy. SFS Thema se zaměřuje na obohacení akademických diskuzí v rámci filosofie. Spolek organizuje filosofické debaty, vede studentské semináře na témata překračující výuku filosofie na FF UPa, podporuje navazování spolupráce mezi studujícími. Dalším cílem je zvýšení zájmu o dění v akademické obci, tj. nejen na katedře filosofie, ale také mimo ni. 

Partnerství  
SFS Thema navazuje spolupráci s podobně orientovanými partnerskými subjekty. SFS Thema spolupracuje především s Filosofickým spolkem Praxis, který funguje na Univerzitě Karlově v Praze. 

Kontakty
Facebook
E-mail: thema.upce@gmail.com