Profil a uplatnění absolventa

Výstupní znalosti, způsobilosti a dovednosti

Absolventi si během magisterského studia osvojují široký rámcový přehled na poli etiky, politické filosofie a souvisejících filosofických oborů. Zároveň získávají reflektivní a kritické znalosti v rámci svého profilujícího tématu (daného projektem diplomové práce) a souvisejícího filosofického zaměření. Jsou díky tomu odborníky dobře kvalifikovanými k výuce relevantních oborů a předmětů na bakalářském stupni VŠ, popř. v případě získání další pedagogické kvalifikace pro výuku na úrovni SŠ nebo VOŠ; a to jak ve svém mateřském jazyce, tak v anglickém jazyce. Nejlepší studenti mohou usilovat o akademickou pracovní dráhu postoupením k dalšímu studiu na doktorském stupni na univerzitách v ČR i zahraničí (a to mimo jiné díky diplomové práci zpracované v anglickém jazyce). 

Kromě vlastních oborových znalostí z etiky a politické filosofie absolventi obecněji získávají schopnost systematického myšlení a práce s pojmy, charakteristickou pro studium filosofie obecně a podporovanou důrazem na interaktivní formy výuky. Tyto schopnosti se v první řadě promítají v kritickém a tvořivém myšlení absolventů, schopnosti logické argumentace a diskuse, i schopnosti analýzy komplexních textů a argumentů, a to jak ve vlastním jazyce, tak v angličtině. Samostatně široce uplatnitelnou dovedností je prezentovat obsah různého druhu formou strukturovaných kritických i argumentativních textů. Takto pojaté studium filosofie obecněji cílí na schopnost reflexe, interpretace a kritického vyhodnocení složitých společenských a politických jevů, institucí a idejí, což je předpokladem úspěšného a flexibilního pohybu na mezinárodně otevřeném trhu práce. Absolventi dovedou přesněji popisovat, rozlišovat a identifikovat podstatu řešených kulturních, společenských a politických problémů, porozumět vztahům mezi teoriemi a idejemi na jedné straně, a jejich praktickou a politickou implementací na straně druhé, a pomáhat při hledání inovativních řešení, a to nejen v domácím prostředí, ale především na poli mezinárodní spolupráce.

Studijní jazyk programu (angličtina) je významnou přidanou hodnotou k výše popsaným získaným dovednostem. Již vstupním předpokladem studia je velmi dobrá úroveň anglického jazyka (slovem i písmem), kterou si díky intenzivnímu dvouletému studiu v tomto jazyce absolventi ještě výrazně zlepší. Pro ty z nich, kteří nemají angličtinu jako mateřský jazyk, to představuje cennou profesní kompetenci samo o sobě, zároveň jim to podstatnou měrou umožní vykonávat spektrum povolání, k nimž absolventa kvalifikuje studium oboru, na mezinárodně otevřeném pracovním trhu. Studium v anglickém studijním programu je navíc realizováno ve velmi pestré mezinárodní komunitě studentů a učitelů, což samo o sobě zvyšuje šance studentů k budoucímu uplatnění v globalizované společnosti.

Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Absolventi oboru filosofie jsou na trhu práce obecně dobře uplatnitelní a úspěšní, a totéž ve zvýšené míře platí o oboru „Ethics and Political Philosophy“, který se ze široké oblasti filosofie zaměřuje na témata filosofie praktické a klade důraz na propojení teorie a praxe. Uplatní se především ve vzdělávání a pedagogických profesích (na bakalářském stupni VŠ, popř. v případě získání další pedagogické kvalifikace i na úrovni SŠ, ZŠ nebo VOŠ), a to jak doma, tak v zahraničí. Dále v oblastech, kde mohou zužitkovat svou znalost univerzitního prostředí a způsobu práce, v pracovištích regionální, státní a evropské správy či v soukromých institucích, nadacích a fondech zabývajících se vzděláváním, vědní a grantovou politikou, či politikou a kulturou obecně (ve školství a médiích), nebo v nevládních a neziskových organizacích (včetně mezinárodně působících) analogického zaměření. Nejzdatnější absolventi navazujícího magisterského programu pokračují v doktorském studiu na vysokých školách a mohou se dále profilovat směrem k akademickým profesím. Skutečnost, že studují v anglickém jazyce a že i diplomovou práci zpracovávají v tomto jazyku, jim otevírá možnost usilovat o přijetí do doktorského studia na zahraničních univerzitách a budovat akademickou kariéru na mezinárodní úrovni.