Centrum pro etiku

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka

https://centreforethics.upce.cz/en


Doba řešení: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Řešitelka: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 OP VVV (Podpora excelentních výzkumných týmů)

Projekt Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka započal svou činnost v roce 2017 a zabývá se problémy souvisejícími se specifickou hodnotou lidského života a různými podobami (zne)uznání této hodnoty v kontextech osobních i politických. Naším záměrem je vypracovat určité pojetí lidství, jeho povahy a hodnoty a aplikovat je na celé spektrum osobních i politických otázek, včetně otázky přístupu k marginalizovaným skupinám a problémů souvisejících s populismem, nacionalismem, náboženskými konflikty, migrací a proměňující se evropskou identitou.

Úkolem Centra je základní výzkum, který bude formovat a oživovat diskuse o základních hodnotových otázkách, a to jak diskusi ve specializovaném akademickém prostředí, tak diskusi veřejnou. Centrum je integrální součástí filosofické komunity v Pardubicích a svádí dohromady domácí a zahraniční badatele, doktorandy i badatele hostující. Jeho aktivity zahrnují pravidelné semináře, workshopy a konference, i spolupráci s řadou zahraničních partnerů. V rámci Centra funguje veřejně přístupná knihovna důležitých děl z oboru etiky a k přístupnosti textových zdrojů přispěje také plán překladů klíčových textů z angličtiny.